ஜவகர்லால் நேரு

இந்தியவாவுக்குச் சேவை செய்வது என்பது,
துன்பப்படும் கோடிக் கணக்கான மக்களுக்குச்
சேவை செய்வதாகும்..

கோடிக்கணக்கான மக்களுக்குச் சேவை செய்வது என்பது
இல்லமை, ஏழ்மை, அறியாமை, பிணித் துன்பம்
ஆகியவற்றிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை அளிப்பது.

எல்லார்க்கும் சமவாய்ப்பு அளிப்பது என்பதாகும்.

ஜவகர்லால் நேரு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *