அங்கேரி

 • அன்பான சொல் மருந்தாக இருப்பதோடு வாழ்த்தவும் செய்கிறது.
 • உன் அன்பை மனைவியிடம் காட்டு; இரகசியத்தை அன்னையிடம் கூறு.
 • எளிமையைப் பின் தொடர்ந்து சந்தேகம் வருகிறது.
 • ஒரு செய்தியை நீ விளம்பரம் செய்ய வேண்டுமா? அதை மிக இரகசியமாக ஒரு பெண்ணிடம் கூறு.
 • ஒரு கை மற்றொரு கையைக் கழுவுகிறது. இரண்டும் சேர்ந்து முகத்தைக் கழுவுகிறது.
 • ஓடுகிறவன்தான் விழுவான்.
 • கவலைக்கு மருந்து அதனைக் காலின் கீழ் போடுவதுதான்.
 • குருடர் உலகில் ஒற்றைக் கண்ணன் அரசன்.
 • சமாதானம் செய்து வைப்பவர் ஒருபோதும் தோல்வியே அடைவதில்லை.
 • சமாதானம் விலைகொடுத்து வாங்கத் தகுந்தது.
 • செயலே புகழ் பரப்பும்; வாய் அல்ல.
 • சொந்தக் குழந்தை இல்லாதவன் மிகவும் அபாக்கியவான்.
 • தூக்கி எறியும் குதிரையைவிட சுமந்து செல்லும் கழுதை மேலானது.
 • தேன் இனித்தபோதிலும் அதை முள்ளோடு ஏற்காதே!
 • பணம் பேசுகிறது; நாய்கள் குரைக்கின்றன.
 • புத்தியுள்ளவன் மனதை மாற்றிக் கொள்வான். முட்டாள் அவ்வாறு செய்யமாட்டான்.
 • பேராசை முடிகிற இடத்தில் மகிழ்ச்சி தொடங்குகிறது.
 • பொன், பெண், ஆடை இவைகளைப் பகல் வெளிச்சத்தில் தேர்ந்தெடு
 • நட்சத்திரங்கள் கூச்சல் இடுவதில்லை.
 • நண்பன் இல்லாதபோது உன் கைத்தடியுடன் கலந்து ஆலோசனை செய்.
 • நீ உன் தாய்க்குக் கீழ்படியாவிட்டால், உன் மாற்றாந் தாய்க்குக் கீழ்படிவாய்.
 • நெருப்பு நெருப்பை அணைக்காது.
 • மிகப்பெரிய உதவியும் உதவியே. மிகச்சிறிய உதவியும் உதவியே.
 • மூன்று ஆண்கள் பெண்களைப் புரிந்துகொள்வதில்லை. அவர்கள் இளைஞர், வயோதிகர், நடுவயதினர்.
 • நீதிபதியைவிட காலம்தான் உண்மையை வெளிக்கொணர்கிறது.
 • நாணச் சிவப்பு நல்ல குணங்களின் வண்ணம்.
 • ஓர் இளைஞனுக்கு மனைவி ஓர் ஆதாரம். கைத்தடி அவனுக்கு ஆடம்பரம். ஒரு முதியவருக்கு மனைவி ஓர் ஆடம்பரம். கைத்தடி அவருக்கு ஆதாரம்.
 • ஆந்தைக்கூட தன் குஞ்சைப் பருந்தாகத்தான் எண்ணுகிறது.
 • ஒவ்வொருவரும் தங்களை அறிவாளி என்று எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். அதனால்தான் மிகப்பலர் முட்டாள்களாக இருக்கிறார்கள்.
 • அறிவாளி பொன்னான நாட்களையே கணக்கிடுகிறான்.
 • அறிவாளி தடுக்கி விழுந்தால் பலமாகத்தான் விழுவான்.
 • நரகத்தின் கதவுகள் எப்போதும் திறந்திருக்கின்றன, நள்ளிரவிலும்கூட.
 • உன்னை அளவின்றிப் புகழ்கின்றவன் ஏற்கனவே உன்னை ஏமாற்றிவிட்டான் அல்லது இனி ஏமாற்ற விரும்புகிறான்.
 • ஆண்டவன் ஒரு கையால் நம்மை அடிக்கிறான். மற்ற கரங்களால் அணைக்கிறான்.
 • செத்த சிங்கத்தை கழுதைகூட உதைக்கும்.
 • உன் கௌரவம் உனது நாக்கில் உள்ளது.
 • தாயைப் பார்த்து மகளை மணம் செய்.
 • கணவன் தலைவன், மனைவி அவன் தலையிலிருக்கும் மகுடம்.
 • பொறாமைக்காரன் துக்கப்படுவதால் ஒன்று அவன் தொல்லைகளில் இருக்க வேண்டும், அல்லது யாரோ சிலர் அதிர்ஷ்டம் அடைந்திருக்க வேண்டும்.
 • வழியைத் தவற விடுவதைவிடப் பாதி வழியில் திரும்பிவிடுவது மேல்.
 • நஞ்சு விற்பவன் அழகிய விளம்பரப் பலகையைப் பெற்றிருக்கிறான்.
 • மின்னலால் தாக்குண்டவன் இடியோசையைக் கேட்கமாட்டான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *