இந்தியா

 • புலியின் குகைக்குள் உன்னால் நுழைய முடியாதென்றால் புலிக்குட்டிகள் உன்னிடம் சிக்காது.
 • மாற்றாருக்காக முள்வேலி அமைப்பவன் அதிலேயே மடிகின்றான்.
காஷ்மீர்

 • அழகானவை கஷ்டமானவை
 • அதிக ஓய்வு அதிக வேதனை.
 • அமைதி என்னும் அறுவடை, நிறைவு என்னும் விதையிலிருந்து உருவாகிறது.
 • கஞ்சன் முட்டையை விழுங்கிவிட்டு ஓட்டை தானம் செய்வான்.
 • நன்றாகத் தொடங்கிய வேலை பாதி முடிந்ததற்குச் சமம்.
 • மெதுவாக சிந்தனை செய். விரைவாகச் செயல்படு.
 • தீயைத் தீயால் அணைப்பதில்லை.
 • உன்னதமான ஆன்மாவுக்கு உலகனைத்தும் தாயம்.
உருது

 • முயற்சியே பெரும் பாக்கியம்
 • செவிட்டுக் கணவனும், குருட்டு மனைவியும்தான் எப்போதும் ஒழுங்காக வாழ முடியும்.
 • நெருப்பு எவ்வாறு பொன்னைப் பிரகாசிக்கச் செய்கிறதோ அதுபோன்று மனோசக்தி மனிதனைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும்.
இந்தி

 • ‘கோடையில் எல்லாம் நீ என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய்’ என்று குளிர்காலம் கேட்கும்.
 • இதயம் அங்கு இல்லாவிட்டால் குறைந்த பட்சம் கால்களாவது அங்கு இருக்கட்டும்.
பஞ்சாப்

 • உயிருக்கு ஆதாரமாக உண்பவரும், சந்ததியின் பொருட்டு திருமணம்செய்து கொள்பவரும், உண்மை பேசுபவரும் துன்பத்தினை வெல்லக்கூடியவர்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *