கள்ளாமை

 1. எள்ளாமை வேண்டுவா னென்பான் எனைத்தொன்றுங்
  கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு.

   எந்தப் பொருளையும் களவாடும் நினைவு தன் நெஞ்சை அணுகாமல் பார்த்துக் (காத்துக்) கொள்பவனே இகழ்ச்சிக்கு ஆட்படாமல் வாழ முடியும்.

  Who seeks heaven’s joys, from impious levity secure,
  Let him from every fraud preserve his spirit pure.

   Let him, who desires not to be despised, keep his mind from (the desire of) defrauding another of the smallest thing.
 2. உள்ளத்தால் உள்ளலுந் தீதே பிறன்பொருளைக்
  கள்ளத்தால் கள்வே மெனல்.

   பிறருக்குரிய பொருளைச் சூழ்ச்சியினால் கவர்ந்து கொள்ளலாமா என்று ஒருவன் நினைப்பதேகூடக் குற்றமாகும்.

  ‘Tis sin if in the mind man but thought conceive;
  ‘By fraud I will my neighbour of his wealth bereave.’

   Even the thought (of sin) is sin; think not then of crafiily stealing the property of another.
 3. களவினா லாகிய ஆக்கம் அளவிறந்
  தாவது போலக் கெடும்.

   கொள்ளயடித்துப் பொருள் குவிப்பது, முதலில் பெரிதாகத் தோன்றினாலும், அந்தச் செயல் ஏற்கனவே இருந்த செல்வத்தையும் அடித்து கொண்டு போய்விடும்.

  The gain that comes by fraud, although it seems to grow
  With limitless increase, to ruin swift shall go.

   The property, which is acquired by fraud, will entirely perish, even while it seems to increase.
 4. களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
  வீயா விழுமந் தரும்.

   களவு செய்வதில் ஒருவனுக்கு ஏற்படும் தணியாத தாகம், அதனால் உருவாகும் விளைவுகளால் தீராத துன்பத்தை உண்டாக்கும்.

  The lust inveterate of fraudful gain,
  Yields as its fruit undying pain.

   The eager desire of defrauding others will, when it brings forth its fruit, produce undying sorrow.
 5. அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
  பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்க ணில்.

   மறந்திருக்கும் நேரம் பார்த்துப் பிறர் பொருளைக் களவாட எண்ணுபவரிடத்தில், அருள் கருதி அன்பாக நடக்கும் பண்பு இருக்காது.

  ‘Grace’ is not in their thoughts, nor know they kind affection’s power,
  Who neighbour’s goods desire, and watch for his unguarded hour.

   The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another’s forgetfulness, though desire of his property.
 6. அளவின்கண் நின்றொழுக லாற்றார் களவின்கண்
  கன்றிய காத லவர்.

   ஓர் எல்லைக்குட்பட்டு வாழ்வைச் செம்மையாக அமைத்துக் கொள்ளாதவர்கள், களவு செய்து பிறர் பொருளைக் கொள்வதில் நாட்டமுடையவராவார்கள்.  They cannot walk restrained in wisdom’s measured bound,
  In whom inveterate lust of fraudful gain is found.

   They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others.
 7. களவென்னுங் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
  ஆற்றல் புரிந்தார்க ணில்.

   அளவறிந்து வாழ்க்கை நடத்துகிற ஆற்றலுடையவர்களிடம், களவாடுதல் எனும் சூதுமதி கிடையாது.

  Practice of fraud’s dark cunning arts they shun,
  Who long for power by ‘measured wisdom’ won.

   That black-knowledge which is called fraud, is not in those who desire that greatness which is called rectitude.
 8. அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்குங்
  களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.

   நேர்மையுள்ளவர் நெஞ்சம் அறவழியில் செல்லும்; கொள்ளையடிப்போர் நெஞ்சமோ குறுக்குவழியான வஞ்சக வழியில் செல்லும்.

  As virtue dwells in heart that ‘measured wisdom’ gains;
  Deceit in hearts of fraudful men established reigns.

   Deceit dwells in the mind of those who are conversant with fraud, even as virtue in the minds of those who are conversant with rectitude.
 9. அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
  மற்றைய தேற்றா தவர்.

   அளவு என்பதைத் தவிர வேறு நல்வழிகளை நாடாதவர்கள், வரம்பு கடந்த செயல்களால் வாழ்விழந்து வீழ்வார்கள்.

  Who have no lore save that which fraudful arts supply,
  Acts of unmeasured vice committing straightway die.

   Those, who are acquainted with nothing but fraud, will perish in the very commission of transgression.
 10. கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்ளார்க்குத்
  தள்ளாது புத்தே ளுலகு.

   களவாடுபவர்க்கு உயிர் வாழ்வதேகூடத் தவறிப்போகும்; களவை நினைத்தும் பார்க்காதவர்க்கோ, புகழுலக வாழ்க்கை தவறவே தவறாது.

  The fraudful forfeit life and being here below;
  Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know.

   Even their body will fail the fraudulent; but even the world of the gods will not fail those who are free from fraud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *