சிற்றினம் சேராமை

 1. சிற்றினம் அஞ்சும் பெருமை சிறுமைதான்
  சுற்றமாச் சூழ்ந்து விடும்.

   பெரியோர், கீழ்மக்களின் கூட்டத்தோடு சேர மாட்டார்கள். ஆனால் சிறியோர்களோ இனம் இனத்தோடு சேருமென்பதுபோல் அந்தக் கீழ் மக்கள் கூட்டத்துடன் சேர்ந்து கொள்வார்கள்.

  The great of soul will mean association fear;
  The mean of soul regard mean men as kinsmen dear.

   (True) greatness fears the society of the base; it is only the low – minded who will regard them as friends.
 2. நிலத்தியல்பான் நீர்திரிந் தற்றாகும் மாந்தர்க்
  கினத்தியல்ப தாகும் அறிவு.

   சேர்ந்த நிலத்தின் தன்மையால் நீரானது வேறுபட்டு அந்த நிலத்தின் தன்மையை அடைந்துவிடும் அதுபோல மக்களின் அறிவும், தாங்கள் சேர்ந்த இனத்தின் தன்மையைப் பெற்றதாகிவிடும்.

  The waters’ virtues change with soil through which they flow;
  As man’s companionship so will his wisdom show.

   As water changes (its nature), from the nature of the soil (in which it flows), so will the character of men resemble that of their associates.
 3. மனத்தானாம் மாந்தர்க் குணர்ச்சி இனத்தானாம்
  இன்னா னெனப்படுஞ் சொல்.

   ஒருவரின் உணர்ச்சி, மனத்தைப் பொருத்து அமையும். அவர் இப்படிப்பட்டவர் என்று அளந்து சொல்வது அவர் சேர்ந்திடும் கூட்டத்தைப் பொருத்து அமையும்.

  Perceptions manifold in men are of the mind alone;
  The value of the man by his companionship is known.

   The power of knowing is from the mind; (but) his character is from that of his associates.
 4. மனத்து ளதுபோலக் காட்டி ஒருவற்
  கினத்துள தாகும் அறிவு.

   ஒருவரின் அறிவு அவரது மனத்தின் இயல்பு என்பது போல் தோன்றினாலும், அது அவர் சேர்ந்த கூட்டத்தாரின் தொடர்பால் வெளிப்படுவதேயாகும்.

  Man’s wisdom seems the offspring of his mind;
  ‘Tis outcome of companionship we find.

   Wisdom appears to rest in the mind, but it really exists to a man in his companions.
 5. மனந்தூய்மை செய்வினை தூய்மை இரண்டும்
  இனந்தூய்மை தூவா வரும்.

   ஒருவன் கொண்டுள்ள தொடர்பு தூய்மையானதாக இருந்தால்தான் அவனுடைய மனமும் செயலும் தூய்மையானவையாக இருக்கும்.

  Both purity of mind, and purity of action clear,
  Leaning no staff of pure companionship, to man draw near.

   Chaste company is the staff on which come, these two things, viz, purity of mind and purity of conduct.
 6. மனந்தூயார்க் கெச்சநன் றாகும் இனந்தூயார்க்
  கில்லைநன் றாகா வினை.

   மனத்தின் தூய்மையால் புகழும், சேர்ந்த இனத்தின் தூய்மையால் நற்செயல்களும் விளையும்.

  From true pure-minded men a virtuous race proceeds;
  To men of pure companionship belong no evil deeds.

   To the pure-minded there will be a good posterity. By those whose associates are pure, no deeds will be done that are not good.
 7. மனநலம் மன்னுயிர்க் காக்கம் இனநலம்
  எல்லாப் புகழுந் தரும்.

   மனத்தின் நலம் உயிருக்கு ஆக்கமாக விளங்கும் இனத்தின் நலமோ எல்லாப் புகழையும் வழங்கும்.

  Goodness of mind to lives of men increaseth gain;
  And good companionship doth all of praise obtain.

   Goodness of mind will give wealth, and good society will bring with it all praise, to men.
 8. மனநலம் நன்குடைய ராயினுஞ் சான்றோர்க்
  கினநலம் ஏமாப் புடைத்து.

   மனவளம் மிக்க சான்றோராக இருப்பினும் அவர் சேர்ந்துள்ள கூட்டத்தினரைப் பொருத்தே வலிமை வந்து வாய்க்கும்.

  To perfect men, though minds right good belong,
  Yet good companionship is confirmation strong

   Although they may have great (natural) goodness of mind, yet good society will tend to strengthen it.
 9. மனநலத்தி னாகும் மறுமைமற் றஃதும்
  இனநலத்தி னேமாப் புடைத்து.

   நல்ல உறுதியான உள்ளம் படைத்த உயர்ந்தோராக இருந்தாலும் அவர் சார்ந்த இனத்தின் உறுதியும் அவருக்கு வலிமையான துணையாக அமையக் கூடியதாகும்.

  Although to mental goodness joys of other life belong,
  Yet good companionship is confirmation strong.

   Future bliss is (the result) of goodness of mind; and even this acquires strength from the society of the good.
 10. நல்லினத்தி னூங்குந் துணையில்லை தீயினத்தின்
  அல்லற் படுப்பதூஉ மில்.

   நல்ல இனத்தைக் காட்டிலும் துணையாக இருப்பதும், தீய இனத்தைக் காட்டிலும் துன்பம் தரக்கூடியதும் எதுவுமே இல்லை.

  Than good companionship no surer help we know;
  Than bad companionship nought causes direr woe.

   There is no greater help than the company of the good; there is no greater source of sorrow than the company of the wicked.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *