வெருவந்த செய்யாமை

 1. தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
  ஒத்தாங் கொறுப்பது வேந்து.

   நடைபெற்ற குற்றங்களை நடுநிலை தவறாமல் ஆராய்ந்தறிந்து, மீண்டும் அவை நிகழா வண்ணம் அக்குற்றங்களுக்கேற்பத் தண்டனை கிடைக்கச் செய்வதே அரசின் கடமையாகும்.

  Who punishes, investigation made in due degree,
  So as to stay advance of crime, a king is he.

   He is a king who having equitably examined (any injustice which has been brought to his notice), suitably punishes it, so that it may not be again committed.
 2. கடிதோச்சி மெல்ல வெறிக நெடிதாக்கம்
  நீங்காமை வேண்டு பவர்.

   குற்றங்கள் நிகழாமல் இருக்கக் கண்டிக்கும்போது கடுமை காட்டித், தண்டிக்கும் போது மென்மை காட்டுகிறவர்களின் செல்வாக்குதான் தொய்வின்றி நெடுநாள் நீடிக்கும்.

  For length of days with still increasing joys on Heav’n who call,
  Should raise the rod with brow severe, but let it gently fall.

   Let the king, who desires that his prosperity may long remain, commence his preliminary enquires with strictness, and then punish with mildness.
 3. வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
  ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்.

   குடிமக்கள் அஞ்சும்படியாகக் கொடுங்கோல் நடத்தும் அரசு நிச்சயமாக விரைவில் அழியும்.

  Where subjects dread of cruel wrongs endure,
  Ruin to unjust king is swift and sure.

   The cruel-sceptred king, who acts so as to put his subjects in fear, will certainly and quickly come to ruin.
 4. இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
  உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்.

   கடுஞ்சொல் உரைக்கும் கொடுங்கோல் என்று குடிமக்களால் கருதப்படும் அரசு, தனது பெருமையை விரைவில் இழக்கும்.

  ‘Ah! cruel is our king’, where subjects sadly say,
  His age shall dwindle, swift his joy of life decay.

   The king who is spoken of as cruel will quickly perish; his life becoming shortened.
 5. அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
  பேஎய்கண் டன்ன துடைத்து.

   யாரும் எளிதில் காண முடியாதவனாகவும், கடுகடுத்த முகத்துடனும் இருப்பவனிடம் குவிந்துள்ள பெரும் செல்வம் பேய்த் தோற்றம் எனப்படும் அஞ்சத்தகும் தோற்றமேயாகும்.

  Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance;
  His ample wealth shall waste, blasted by demon’s glance.

   The great wealth of him who is difficult of access and possesses a sternness of countenance, is like that which has been obtained by a devil.
 6. கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
  நீடின்றி ஆங்கே கெடும்.

   கடுஞ்சொல்லும், கருணையற்ற உள்ளமும் கொண்டவர்களின் பெருஞ்செல்வம் நிலைக்காமல் அழிந்துவிடும்.

  The tyrant, harsh in speach and hard of eye,
  His ample joy, swift fading, soon shall die

   The abundant wealth of the king whose words are harsh and whose looks are void of kindness, will instantly perish instead of abiding long, with him.
 7. கடுமொழியுங் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
  அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்.

   கடுஞ்சொல்லும், முறைகடந்த தண்டனையும் ஓர் அரசின் வலிமையைத் தேய்த்து மெலியச் செய்யும் அரம் எனும் கருவியாக அமையும்.

  Harsh words and punishments severe beyond the right,
  Are file that wears away the monarch’s conquering might.

   Severe words and excessive punishments will be a file to waste away a king’s power for destroying (his enemies).
 8. இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
  சீறிற் சிறுகுந் திரு.

   கூட்டாளிகளிடம் கலந்து பேசாமல் சினத்திற்கு ஆளாகிக் கோணல் வழி நடக்கும் அரசு தானாகவே வீழ்ந்து விடும்.

  Who leaves the work to those around, and thinks of it no more;
  If he in wrathful mood reprove, his prosperous days are o’er!

   The prosperity of that king will waste away, who without reflecting (on his affairs himself), commits them to his ministers, and (when a failure occurs) gives way to anger, and rages against them.
 9. செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
  வெருவந்து வெய்து கெடும்

   முன்கூட்டியே உரிய பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கும் வேந்தன், போர் வந்துவிட்டால் அதற்கு அஞ்சி விரைவில் வீழ நேரிடும்

  Who builds no fort whence he may foe defy,
  In time of war shall fear and swiftly die.

   The king who has not provided himself with a place of defence, will in times of war be seized with fear and quickly perish.
 10. கல்லார்ப் பிணிக்குங் கடுங்கோல் அதுவல்ல
  தில்லை நிலக்குப் பொறை.

   கொடுங்கோல் அரசு படிக்காதவர்களைத் தனக்கு பக்கபலமாக்கிக் கொள்ளும். அதைப்போல பூமிக்குப் பாரம் வேறு எதுவுமில்லை.

  Tyrants with fools their counsels share:
  Earth can no heavier burthen bear!

   The earth bears up no greater burden than ignorant men whom a cruel sceptre attaches to itself (as the ministers of its evil deeds).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *