தகையணங்குறுத்தல்

 1. அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை
  மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு.

   எனை வாட்டும் அழகோ! வண்ண மயிலோ! இந்த மங்கையைக் கண்டு மயங்குகிறதே நெஞ்சம்.

  Goddess? or peafowl rare? She whose ears rich jewels wear,
  Is she a maid of human kind? All wildered is my mind!

   Is this jewelled female a celestial, a choice peahen, or a human being ? My mind is perplexed.
 2. நோக்கினாள் நோக்கெதிர் நோக்குதல் தாக்கணங்கு
  தானைக்கொண் டன்ன துடைத்து.

   அவள் வீசிடும் விழிவேலுக்கு எதிராக நான் அவளை நோக்க, அக்கணமே அவள் என்னைத் திரும்ப நோக்கியது தானெருத்தி மட்டும் தாக்குவது போதாதென்று, ஒரு தானையுடன் வந்து என்னைத் தாக்குவது போன்று இருந்தது.

  She of the beaming eyes, To my rash look her glance replies,
  As if the matchless goddess’ hand Led forth an armed band.

   This female beauty returning my looks is like a celestial maiden coming with an army to contend against me.
 3. பண்டறியேன் கூற்றென் பதனை இனியறிந்தேன்
  பெண்டகையால் பேரமர்க் கட்டு.

   கூற்றுவன் எனப்படும் பொல்லாத எமனை, எனக்கு முன்பெல்லாம் தெரியாது; இப்போது தெரிந்து கொண்டேன். அந்த எமன் என்பவன் பெண்ணுருவத்தில் வந்து போர் தொடுக்கக்கூடிய விழியம்புகளை உடையவன் என்ற உண்மையை.

  Death’s form I formerly Knew not; but now ’tis plain to me;
  He comes in lovely maiden’s guise, With soul-subduing eyes.

   I never knew before what is called Yama; I see it now; it is the eyes that carry on a great fight with (the help of) female qualities.
 4. கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப்
  பேதைக் கமர்த்தன கண்.

   பெண்மையின் வார்ப்படமாகத் திகழுகிற இந்தப் பேதையின் கண்கள் மட்டும் உயிரைப் பறிப்பதுபோல் தோன்றுகின்றனவே! ஏனிந்த மாறுபாடு?

  In sweet simplicity, A woman’s gracious form hath she;
  But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife!

   These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this feminine simplicity.
 5. கூற்றமோ கண்ணோ பிணையோ மடவரல்
  நோக்கமிம் மூன்றும் உடைத்து.

   உயிர்பறிக்கும் கூற்றமோ? உறவாடும் விழியோ? மருட்சிகொள்ளும் பெண்மானோ? இளம் பெண்ணின் பார்வை இந்த மூன்று கேள்விகளையும் எழுப்புகிறதே.

  The light that on me gleams, Is it death’s dart? or eye’s bright beams?
  Or fawn’s shy glance? All three appear In form of maiden here.

   Is it Yama, (a pair of) eyes or a hind ?- Are not all these three in the looks of this maid ?
 6. கொடும்புருவம் கோடா மறைப்பின் நடுங்கஞர்
  செய்யல மன்னிவள் கண்.

   புருவங்கள் வளைந்து கோணாமல் நேராக இருந்து மறைக்குமானால், இவள் கண்கள், நான் நடுங்கும்படியான துன்பத்தைச் செய்யமாட்டா.

  If cruel eye-brow’s bow, Unbent, would veil those glances now;
  The shafts that wound this trembling heart Her eyes no more would dart.

   Her eyes will cause (me) no trembling sorrow, if they are properly hidden by her cruel arched eye-brows.
 7. கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
  படாஅ முலைமேல் துகில்.

   மதங்கொண்ட யானையின் மத்தகத்தின் மேலிட்ட முகபடாம் கண்டேன்; அது மங்கையொருத்தியின் சாயாத கொங்கை மேல் அசைந்தாடும் ஆடைபோல் இருந்தது.

  As veil o’er angry eyes Of raging elephant that lies,
  The silken cincture’s folds invest This maiden’s panting breast.

   The cloth that covers the firm bosom of this maiden is (like) that which covers the eyes of a rutting elephant.
 8. ஒண்ணுதற் கோஒ உடைந்ததே ஞாட்பினுள்
  நண்ணாரும் உட்குமென் பீடு.

   களத்தில் பகைவரைக் கலங்கவைக்கும் என் வலிமை இதோ இந்தக் காதலியின் ஒளி பொருந்திய நெற்றிக்கு வளைந்து கொடுத்துவிட்டதே!

  Ah! woe is me! my might, That awed my foemen in the fight,
  By lustre of that beaming brow Borne down, lies broken now!

   On her bright brow alone is destroyed even that power of mine that used to terrify the most fearless foes in the battlefield.
 9. பிணையேர் மடநோக்கும் நாணும் உடையாட்
  கணியெவனோ ஏதில தந்து.

   பெண்மானைப் போன்ற இளமை துள்ளும் பார்வையையும், நாணத்தையும் இயற்கையாகவே அணிகலன்களாகக் கொண்ட இப்பேரழகிக்குச் செயற்கையான அணிகலன்கள் எதற்காக?

  Like tender fawn’s her eye; Clothed on is she with modesty;
  What added beauty can be lent; By alien ornament?

   Of what use are other jewels to her who is adorned with modesty, and the meek looks of a hind ?
 10. உண்டார்க ணல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
  கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.

   மதுவை உண்டால்தான் மயக்கம் வரும்; ஆனால், கண்டாலே மயக்கம் தருவது காதல்தான்.

  The palm-tree’s fragrant wine, To those who taste yields joys divine;
  But love hath rare felicity For those that only see!

   Unlike boiled honey which yields delight only when it is drunk, love gives pleasure even when looked at.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *