பெண் வழிச் சேறல்

 1. மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
  வேண்டாப் பொருளும் அது.

   கடமையுடன் கூடிய செயல்புரியக் கிளம்பியவர்கள் இல்லற சுகத்தைப் பெரிதெனக் கருதினால் சிறப்பான புகழைப் பெற மாட்டார்கள்.

  Who give their soul to love of wife acquire not nobler gain;
  Who give their soul to strenuous deeds such meaner joys disdain.

   Those who lust after their wives will not attain the excellence of virtue; and it is just this that is not desired by those who are bent on acquiring wealth.
 2. பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
  நாணாக நாணுத் தரும்.

   எற்றுக்கொண்ட கொள்கையினைப் பேணிக் காத்திடாமல் பெண்ணை நாடி அவள் பின்னால் திரிபவனுடைய நிலை வெட்கித் தலைகுனிய வேண்டியதாக ஆகிவிடும்.

  Who gives himself to love of wife, careless of noble name
  His wealth will clothe him with o’erwhelming shame.

   The wealth of him who, regardless (of his manliness), devotes himself to his wife’s feminine nature will cause great shame (to ali men) and to himself;
 3. இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
  நல்லாருள் நாணுத் தரும்.

   நற்குணமில்லாத மனைவியைத் திருத்த முனையாமல் பணிந்து போகிற கணவன், நல்லோர் முன்னிலையில் நாணமுற்று நிற்கும் நிலைக்கு ஆளாக நேரிடும்.

  Who to his wife submits, his strange, unmanly mood
  Will daily bring him shame among the good.

   The frailty that stoops to a wife will always make (her husband) feel ashamed among the good.
 4. மனையாளை யஞ்சும் மறுமையி லாளன்
  வினையாண்மை வீறெய்த லின்று.

   மணம் புரிந்து புதுவாழ்வின் பயனை அடையாமல் குடும்பம் நடத்த அஞ்சுகின்றவனின் செயலாற்றல் சிறப்பாக அமைவதில்லை

  No glory crowns e’en manly actions wrought
  By him who dreads his wife, nor gives the other world a thought.

   The undertaking of one, who fears his wife and is therefore destitute of (bliss), will never be applauded.
 5. இல்லாளை யஞ்சுவா னஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
  நல்லார்க்கு நல்ல செயல்.

   எப்போதுமே நல்லோர்க்கு நன்மை செய்வதில் தவறு ஏற்பட்டுவிடக் கூடாதே என்று அஞ்சுகிறவன் தவறு நேராமல் கண்காணிக்கும் மனைவிக்கு அஞ்சி நடப்பான்.

  Who quakes before his wife will ever tremble too,
  Good deeds to men of good deserts to do.

   He that fears his wife will always be afraid of doing good deeds (even) to the good.
 6. இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே யில்லாள்
  அமையார்தோ ளஞ்சு பவர்.

   அறிவும் பண்பும் இல்லாத மனைவி, அழகாக இருக்கிறாள் என்பதற்காக மட்டும் அவளுக்கு அடங்கி நடப்பவர்கள், தங்களைத் தேவாம்சம் படைத்தவர்கள் என்று கற்பனையாகக் காட்டிக் கொண்டாலும் அவர்களுக்கு உண்மையில் எந்தப் பெருமையும் கிடையாது.

  Though, like the demi-gods, in bliss they dwell secure from harm,
  Those have no dignity who fear the housewife’s slender arm.

   They that fear the bamboo-like shoulders of their wives will be destitute of manliness though they may flourish like the Gods.
 7. பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
  பெண்ணே பெருமை உடைத்து.

   ஒரு பெண்ணின் காலைச் சுற்றிக் கொண்டு கிடைக்கும் ஒருவனின் ஆண்மையைக் காட்டிலும், மான உணர்வுள்ள ஒருத்தியின் பெண்மையே பெருமைக்குரியதாகும்.

  The dignity of modest womanhood excels
  His manliness, obedient to a woman’s law who dwells.

   Even shame faced womanhood is more to be esteemed than the shameless manhood that performs the behests of a wife.
 8. நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
  பெட்டாங் கொழுகு பவர்.

   ஒரு பெண்ணின் அழகுக்காகவே அவளிடம் மயங்கி அறிவிழந்து நடப்பவர்கள், நண்பர்களைப்பற்றியும் கவலைப்படமாட்டார்கள்; நற்பணிகளையும் ஆற்றிட மாட்டார்கள்.

  Who to the will of her with beauteous brow their lives conform,
  Aid not their friends in need, nor acts of charity perform

   Those who yield to the wishes of their wives will neither relieve the wants of (their) friends nor perform virtuous deeds.
 9. அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
  பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல்.

   ஆணவங்கொண்ட பெண்கள் இடுகின்ற ஆணைகளுக்கு அடங்கி இயங்குகின்ற பெண்பித்தர்களிடம் அறநெறிச் செயல்களையோ சிறந்த அறிவாற்றலையோ எதிர்பார்க்க முடியாது.

  No virtuous deed, no seemly wealth, no pleasure, rests
  With them who live obedient to their wives’ behests.

   From those who obey the commands of their wives are to be expected neither deeds of virtue, nor those of wealth nor (even) those of pleasure.
 10. எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க் கெஞ்ஞான்றும்
  பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்.

   சிந்திக்கும் ஆற்றலும் நெஞ்சுறுதியும் கொண்டவர்கள் காமாந்தகாரர்களாகப் பெண்களையே சுற்றிக் கொண்டு கிடக்க மாட்டார்கள்.

  Where pleasures of the mind, that dwell in realms of thought, abound,
  Folly, that springs from overweening woman’s love, is never found.

   The foolishness that results from devotion to a wife will never be found in those who possess a reflecting mind and a prosperity (flowing) therefrom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *