கண்ணோட்டம்

 1. கண்ணோட்டம் என்னுங் கழிபெருங் காரிகை
  உண்மையான் உண்டிவ் வுலகு.

   இந்த உலகம், அன்பும் இரக்கமும் இணைந்த கண்ணோட்டம் எனப்படுகிற பெரும் அழகைக் கொண்டவர்கள் இருப்பதால்தான் பெருமை அடைகிறது.

  Since true benignity, that grace exceeding great, resides
  In kingly souls, world in happy state abides.

   The world exists through that greatest ornament (of princes), a gracious demeanour.
 2. கண்ணோட்டத் துள்ள துலகியல் அஃதிலார்
  உண்மை நிலக்குப் பொறை.

   அன்புடன் அரவணைத்து இரக்கம் காட்டும் கண்ணோட்டம் எனப்படும் உலகியலுக்கு, மாறாக இருப்பவர்கள் இந்தப் பூமிக்குச் சுமையாவார்கள்.

  The world goes on its wonted way, since grace benign is there;
  All other men are burthen for the earth to bear.

   The prosperity of the world springs from the kindliness, the existence of those who have no (kindliness) is a burden to the earth.
 3. பண்ணென்னாம் பாடற் கியைபின்றேற் கண்ணென்னாங்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

   இரக்க உணர்வு, அன்பு எனும் கண்ணோட்டத்துடன் பொருந்தி வராத கண்ணும், பாடலுடன் பொருந்தி வராத இசையும் பயன் தராதவையாகும்

  Where not accordant with the song, what use of sounding chords?
  What gain of eye that no benignant light affords?

   Of what avail is a song if it be inconsistent with harmony ? what is the use of eyes which possess no kindliness.
 4. உளபோல் முகத்தெவன் செய்யும் அளவினாற்
  கண்ணோட்டம் இல்லாத கண்.

   அகத்தில் அன்பையும் இரக்கத்தையும் சுரக்கச் செய்யாத கண்கள் முகத்தில் உள்ளவைபோல் தோன்றுவதைத் தவிர, வேறு எந்தப்பயனும் இல்லாதவைகளாகும்.

  The seeming eye of face gives no expressive light,
  When not with duly meted kindness bright.

   Beyond appearing to be in the face, what good do they do, those eyes in which is no well-regulated kindness ?
 5. கண்ணிற் கணிகலங் கண்ணோட்டம் அஃதின்றேற்
  புண்ணென் றுணரப் படும்.

   கருணையுள்ளம் கொண்டவருடைய கண்ணே கண் என்று கூறப்படும். இல்லையானால் அது கண் அல்ல் புண்.

  Benignity is eyes’ adorning grace;
  Without it eyes are wounds disfiguring face.

   Kind looks are the ornaments of the eyes; without these they will be considered (by the wise) to be merely two sores.
 6. மண்ணோ டியைந்த மரத்தனையர் கண்ணோ
  டியைடந்துகண் ணோடா தவர்.

   ஒருவர்க்குக் கண் இருந்தும்கூட அந்தக் கண்ணுக்குரிய அன்பும் இரக்கமும் இல்லாவிட்டால் அவர் மரத்துக்கு ஒப்பானவரே ஆவார்.

  Whose eyes ‘neath brow infixed diffuse no ray
  Of grace; like tree in earth infixed are they

   They resemble the trees of the earth, who although they have eyes, never look kindly (on others).
 7. கண்ணோட்டம் இல்லவர் கண்ணிலர் கண்ணுடையார்
  கண்ணோட்டம் இன்மையும் இல்.

   கருணை மனம் கொண்டவர்க்கு இருப்பதே கண்கள் எனப்படும்; கருணையற்றோர் கண்ணற்றோர் என்றே கருதப்படுவார்கள்.

  Eyeless are they whose eyes with no benignant lustre shine;
  Who’ve eyes can never lack the light of grace benign.

   Men without kind looks are men without eyes; those who (really) have eyes are also not devoid of kind looks.
 8. கருமஞ் சிதையாமற் கண்ணோட வல்லார்க்
  குரிமை உடைத்திவ் வுலகு.

   கடமை தவறாமையிலும், கருணை பொழிவதிலும் முதன்மையாக இருப்போருக்கு இந்த உலகமே உரிமையுடையதாகும்.

  Who can benignant smile, yet leave no work undone;
  By them as very own may all the earth be won.

   The world is theirs (kings) who are able to show kindness, without injury to their affairs, (administration of justice).
 9. ஒறுத்தாற்றும் பண்பினார் கண்ணுங்கண் ணோடிப்
  பொறுத்தாற்றும் பண்பே தலை.

   அழிக்க நினைத்திடும் இயல்புடையவரிடத்திலும் பொறுமை காட்டுவது மிக உயர்ந்த பண்பாகும்

  To smile on those that vex, with kindly face,
  Enduring long, is most excelling grace.

   Patiently to bear with, and show kindness to those who grieve us, is the most excellent of all dispositions.
 10. பெயக்கண்டு நஞ்சுண் டமைவர் நயத்தக்க
  நாகரிகம் வேண்டு பவர்.

   கருணை உள்ளமும் பண்பாடும் உள்ளவர்கள், தம்முடன் பழகியவர்கள் நஞ்சு கொடுத்தாலும் அதை அருந்திக் களிப்படைவார்கள்

  They drink with smiling grace, though poison interfused they see,
  Who seek the praise of all-esteemed courtesy.

   Those who desire (to cultivate that degree of) urbanity which all shall love, even after swallowing the poison served to them by their friends, will be friendly with them.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *