புலவி

 1. புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
  அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது.

   ஊடல் கொள்வதால் அவர் துன்ப நோயினால் துடிப்பதைச் சிறிது நேரம் காண்பதற்கு அவரைத் தழுவிடத் தயங்கிப் பிணங்குவாயாக.

  Be still reserved, decline his profferred love;
  A little while his sore distress we ‘ll prove.

   Let us witness awhile his keen suffering; just feign dislike and embrace him not.
 2. உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
  மிக்கற்றால் நீள விடல்.

   ஊடலுக்கும் கூடலுக்கும் இடையில் உள்ள காலம் உணவில் இடும் உப்பு போல் ஓரளவுடன் இருக்க வேண்டும். அந்தக் கால அளவு நீடித்தால் உணவில் உப்பு மிகுதியானதற்கு ஒப்பாக ஆகிவிடும்.

  A cool reserve is like the salt that seasons well the mess,
  Too long maintained, ’tis like the salt’s excess.

   A little dislike is like salt in proportion; to prolong it a little is like salt a little too much.
 3. அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
  புலந்தாரைப் புல்லா விடல்.

   ஊடல் கொண்டவரின் ஊடல் நீக்கித் தழுவாமல் விடுதல் என்பது, ஏற்கனவே துன்பத்தால் வருந்துவோரை மேலும் துன்பநோய்க்கு ஆளாக்கி வருத்துவதாகும்.

  ‘Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved;
  To leave the grieving one without a fond embrace.

   For men not to embrace those who have feigned dislike is like torturing those already in agony.
 4. ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
  வள்ளி முதலரிந் தற்று.

   ஊடல் புரிந்து பிணங்கியிருப்பவரிடம் அன்பு செலுத்திடாமல் விலகியே இருப்பின், அது ஏற்கனவே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடிப்பாகத்தில் அறுப்பது போன்றதாகும்.

  To use no kind conciliating art when lover grieves,
  Is cutting out the root of tender winding plant that droops.

   Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root.
 5. நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
  பூவன்ன கண்ணார் அகத்து.

   மலர் விழி மகளிர் நெஞ்சில் விளையும் ஊடலே பண்பார்ந்த நல்ல காதலர்க்கு அழகு சேர்க்கும்

  Even to men of good and worthy mind, the petulance
  Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace.

   An increased shyness in those whose eyes are like flowers is beautiful even to good and virtuous husbands.
 6. துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
  கனியும் கருக்காயும் அற்று.

   பெரும்பிணக்கும், சிறுபிணக்கும் ஏற்பட்டு இன்பம் தரும் காதல் வாழ்க்கை அமையாவிட்டால் அது முற்றிப் பழுத்து அழுகிய பழம் போலவும், முற்றாத இளம் பிஞ்சைப் போலவும் பயனற்றதாகவே இருக்கும்.

  Love without hatred is ripened fruit;
  Without some lesser strife, fruit immature

   Sexual pleasure, without prolonged and short-lived dislike, is like too ripe, and unripe fruit.
 7. ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
  நீடுவ தன்றுகொல் என்று.

   கூடி மயங்கிக் களித்திருக்கும் இன்பமான காலத்தின் அளவு குறைந்து விடுமோ என எண்ணுவதால் ஊடலிலும் ஒருவகைத் துன்பம் காதலர்க்கு உண்டு.

  A lovers’ quarrel brings its pain, when mind afraid
  Asks doubtful, ‘Will reunion sweet be long delayed?’

   The doubt as to whether intercourse would take place soon or not, creates a sorrow (even) in feigned dislike.
 8. நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
  காதலர் இல்லா வழி.

   நம்மை நினைத்தல்லவோ வருந்துகிறார் என்பதை உணர்ந்திடும் காதலர் இல்லாத போது வருந்துவதால் என்ன பயன்?

  What good can grieving do, when none who love
  Are there to know the grief thy soul endures?

   What avails sorrow when I am without a wife who can understand the cause of my sorrow?
 9. நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
  வீழுநர் கண்ணே இனிது.

   நிழலுக்கு அருகில் உள்ள நீர்தான் குளிர்ந்து இனிமையாக இருக்கும்; அதுபோல அன்புள்ளவர்களிடம் கொள்ளும் ஊடல்தான் இன்பமானதாக இருக்கும்.

  Water is pleasant in the cooling shade;
  So coolness for a time with those we love.

   Like water in the shade, dislike is delicious only in those who love.
 10. ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
  கூடுவேம் என்ப தவா.

   ஊடலைத் தணிக்காமல் வாடவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பவருடன் கூடியிருப்போம் என்று என் நெஞ்சம் துடிப்பதற்கு அதன் அடங்காத ஆசையே காரணம்.

  Of her who leaves me thus in variance languishing,
  To think within my heart with love is fond desire.

   It is nothing but strong desire that makes her mind unite with me who can leave her to her own dislike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *