அவையஞ்சாமை

 1. வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
  தொகையறிந்த தூய்மை யவர்.

   சொற்களை அளவறிந்து உரைத்திடும் தூயவர்கள் அவையிலிருப்போரின் வகையறியும் ஆற்றல் உடையவராயிருப்பின் பிழை நேருமாறு பேச மாட்டார்கள்.

  Men, pure in heart, who know of words the varied force,
  The mighty council’s moods discern, nor fail in their discourse.

   The pure who know the classification of words having first ascertained the nature (of the court) will not (through fear) falter in their speech before the powerful body.
 2. கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
  கற்ற செலச்சொல்லு வார்.

   கற்றவரின் முன் தாம் கற்றவற்றை அவருடைய மனத்தில் பதியுமாறு சொல்ல வல்லவர், கற்றவர் எல்லாரினும் மேலானவராக மதித்துச் சொல்லப்படுவார்.

  Who what they’ve learned, in penetrating words heve learned to say,
  Before the learn’d among the learn’d most learn’d are they.

   Those who can agreeably set forth their acquirements before the learned will be regarded as the most learned among the learned.
 3. பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
  அவையகத் தஞ்சா தவர்.

   அமர்க்களத்தில் சாவுக்கும் அஞ்சாமல் போரிடுவது பலருக்கும் எளிதான செயல், அறிவுடையோர் நிறைந்த அவைக்களத்தில் அஞ்சாமல் பேசக்கூடியவர் சிலரேயாவர்.

  Many encountering death in face of foe will hold their ground;
  Who speak undaunted in the council hall are rarely found

   Many indeed may (fearlessly) die in the presence of (their) foes; (but) few are those who are fearless in the assembly (of the learned).
 4. கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற
  மிக்காருள் மிக்க கொளல்.

   அறிஞர்களின் அவையில் நாம் கற்றவைகளை அவர்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் அளவுக்கு எடுத்துச் சொல்லி நம்மைவிட அதிகம் கற்றவரிடமிருந்து மேலும் பலவற்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

  What you have learned, in penetrating words speak out before
  The learn’d; but learn what men more learn’d can teach you more.

   (Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more (knowledge) from their superiors (in learning).
 5. ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
  மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு.

   அவையில் பேசும்போழுது குறுக்கீடுகளுக்கு அஞ்சாமல் மறுமொழி சொல்வதற்கு ஏற்ற வகையில் இலக்கணமும், தருக்கமெனப்படும் அளவைத் திறமும் கற்றிருக்க வேண்டும்.

  By rule, to dialectic art your mind apply,
  That in the council fearless you may make an apt reply.

   In order to reply fearlessly before a foreign court, (ministers) should learn logic according to the rules (of grammar).
 6. வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்
  நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.

   கோழைகளுக்குக் கையில் வாள் இருந்தும் பயனில்லை; அவையில் பேசிட அஞ்சுவோர் பலநூல் கற்றும் பயனில்லை.

  To those who lack the hero’s eye what can the sword avail?
  Or science what, to those before the council keen who quail?

   What have they to do with a sword who are not valiant, or they with learning who are afraid of an intelligent assembly ?
 7. பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்
  தஞ்சு மவன்கற்ற நூல்.

   அவை நடுவில் பேசப் பயப்படுகிறவன், என்னதான் அரிய நூல்களைப் படித்திருந்தாலும் அந்த நூல்கள் அனைத்தும் போர்க்களத்தில் ஒரு பேடியின் கையில் உள்ள கூர்மையான வாளைப் போலவே பயனற்றவைகளாகி விடும்.

  As shining sword before the foe which ‘sexless being’ bears,
  Is science learned by him the council’s face who fears.

   The learning of him who is diffident before an assembly is like the shining sword of an hermaphrodite in the presence of his foes.
 8. பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
  நன்கு செலச்சொல்லா தார்.

   அறிவுடையோர் நிறைந்த அவையில், அவர்கள் மனத்தில் பதியும் அளவுக்குக் கருத்துக்களைச் சொல்ல இயலாவிடின், என்னதான் நூல்களைக் கற்றிருந்தாலும் பயன் இல்லை.

  Though many things they’ve learned, yet useless are they all,
  To man who cannot well and strongly speak in council hall.

   Those who cannot agreeably speak good things before a good assembly are indeed unprofitable persons inspite of all their various acquirements.
 9. கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
  நல்லா ரவையஞ்சு வார்.

   ஆன்றோர் நிறைந்த அவையில் பேசுவதற்கு அஞ்சுகின்றவர்கள், எத்தனை நூல்களைக் கற்றிருந்த போதிலும், அவர்கள் கல்லாதவர்களாவிட இழிவானவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.

  Who, though they’ve learned, before the council of the good men quake,
  Than men unlearn’d a lower place must take.

   They who, though they have learned and understood, are yet afraid of the assembly of the good, are said to be inferior (even) to the illiterate.
 10. உளரெனினும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக்
  கற்ற செலச்சொல்லா தார்.

   தாம் கற்றவைகளைக் கேட்போரைக் கவரும் வண்ணம் கூற இயலாமல் அவைக்கு அஞ்சுவோர், உயிரோடு இருந்தாலும்கூட இறந்தவருக்குச் சமமானவராகவே கருதப்படுவார்கள்.

  Who what they’ve learned, in penetrating words know not to say,
  The council fearing, though they live, as dead are they.

   Those who through fear of the assembly are unable to set forth their learning in an interesting manner, though alive, are yet like the dead.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *