கனவு நிலை உரைத்தல்

 1. காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்
  கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

   வந்த கனவு காதலர் அனுப்பிய தூதுடன் வந்ததே; அந்தக் கனவுக்குக் கைம்மாறாக என்ன விருந்து படைத்துப் பாராட்டுவது?

  It came and brought to me, that nightly vision rare,
  A message from my love,- what feast shall I prepare?

   Where with shall I feast the dream which has brought me my dear one’s messenger ?
 2. கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சின் கலந்தார்க்
  குயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.

   நான் வேண்டுவதற்கு இணங்கி என் மை எழுதிய கயல் விழிகள் உறங்கிடுமானால், அப்போது என் கனவில் வரும் காதலர்க்கு நான் இன்னமும் உயிரோடு இருப்பதைச் சொல்லுவேன்.

  If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore,
  The tale of my long-suffering life I’ll tell my loved one o’er.

   If my fish-like painted eyes should, at my begging, close in sleep, I could fully relate my sufferings to my lord.
 3. நனவினான் நல்கா தவரைக் கனவினால்
  காண்டலின் உண்டென் உயிர்.

   நனவில் வந்து அன்பு காட்டாதவரைக் கனவிலாவது காண்பதால்தான் இன்னும் என்னுயிர் நிலைத்திருக்கிறது.

  Him, who in waking hour no kindness shows,
  In dreams I see; and so my lifetime goes!

   My life lasts because in my dream I behold him who does not favour me in my waking hours.
 4. கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
  நல்காரை நாடித் தரற்கு.

   நேரில் என்னிடம் வந்து அன்பு காட்டாத காதலரைத் தேடிக் கொண்டு வந்து காட்டுகிற கனவால் எனக்குக் காதல் இன்பம் கிடைக்கிறது.

  Some pleasure I enjoy when him who loves not me
  In waking hours, the vision searches out and makes me see.

   There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness.
 5. நனவினாற் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
  கண்ட பொழுதே இனிது.

   காதலரை நேரில் கண்ட இன்பம் அப்போது இனிமை வழங்கியது போலவே, இப்போது அவரைக் கனவில் காணும் இன்பமும் இனிமை வழங்குகிறது!

  As what I then beheld in waking hour was sweet,
  So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet.

   I saw him in my waking hours, and then it was pleasant; I see him just now in my dream, and it is (equally) pleasant.
 6. நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினாற்
  காதலர் நீங்கலர் மன்.

   நனவு மட்டும் திடிரென வந்து கெடுக்காமல் இருந்தால், கனவில் சந்தித்த காதலர் பிரியாமலே இருக்க முடியுமே.

  And if there were no waking hour, my love
  In dreams would never from my side remove.

   Were there no such thing as wakefulness, my beloved (who visited me) in my dream would not depart from me.
 7. நனவினான் நல்காக் கொடியார் கனவினான்
  என்னெம்மைப் பீழிப் பது.

   நேரில் வந்து அன்பு காட்டாத கொடிய நெஞ்சமுடையவர், கனவில் வந்து பிரிவுத் துயரைப் பெரிதாக்குவது என்ன காரணத்தால்?

  The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems,
  Why should he thus torment my soul in nightly dreams?

   The cruel one who would not favour me in my wakefulness, what right has he to torture me in my dreams?
 8. துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
  நெஞ்சத்தார் ஆவர் விரைந்து.

   தூக்கத்தில் கனவில் வந்து என் தோள் மீது சாய்ந்து இன்பம் தந்தவர், விழித்தபோது எங்கும் போய் விடவில்லை; என் நெஞ்சில் தாவி அமர்ந்து கொண்டார்.

  And when I sleep he holds my form embraced;
  And when I wake to fill my heart makes haste!

   When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul.
 9. நனவினான் நல்காரை நோவர் கனவினான்
  காதலர்க் காணா தவர்.

   கனவில் காதலரைக் காணாதவர்கள்தான் அவர் நேரில் வந்து காணவில்லையே என்று நொந்து கொள்வர்.

  In dreams who ne’er their lover’s form perceive,
  For those in waking hours who show no love will grieve.

   They who have no dear ones to behold in their dreams blame him who visits me not in my waking hours.
 10. நனவினான் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினான்
  காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.

   என் காதலர் என்னைப் பிரிந்திருப்பதாக அவரைக் குற்றம் சாட்டுகிறார்களே, இந்த ஊரார், பிரிந்து சென்ற தமது காதலனைக் கனவில் காண்பது கிடையாதோ?

  They say, that he in waking hours has left me lone;
  In dreams they surely see him not,- these people of the town;

   The women of this place say he has forsaken me in my wakefulness. I think they have not seen him visit me in my dreams.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *