தூது

 1. அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
  பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு.

   அன்பான குணமும், புகழ்வாய்ந்த குடிப்பிறப்பும், அரசினர் பாராட்டக்கூடிய நல்ல பண்பாடும் பெற்றிருப்பதே தூதருக்குரிய தகுதிகளாகும்.

  Benevolence high birth, the courtesy kings love:-
  These qualities the envoy of a king approve.

   The qualification of an ambassador are affection (for his relations) a fitting birth, and the possession of attributes pleasing to royalty.
 2. அன்பறி வாராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்
  கின்றி யமையாத மூன்று.

   தூது செல்பவருக்குத் தேவைப்படும் மூன்று முக்கியமான பண்புகள் அன்பு, அறிவு, ஆராய்ந்து பேசும் சொல்வன்மை.

  Love, knowledge, power of chosen words, three things,
  Should he possess who speaks the words of kings.

   Love (to his sovereign), knowledge (of his affairs), and a discriminating power of speech (before other sovereigns) are the three sine qua non qualifications of an ambassador.
 3. நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
  வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு.

   வேற்று நாட்டாரிடம், தனது நாட்டுக்கு வெற்றி ஏற்படும் வண்ணம் செய்தி உரைத்திடும் தூதுவன், நூலாய்ந்து அறிந்தவர்களிலேயே வல்லவனாக இருத்தல் வேண்டும்.

  Mighty in lore amongst the learned must he be,
  Midst jav’lin-bearing kings who speaks the words of victory.

   To be powerful in politics among those who are learned (in ethics) is the character of him who speaks to lance-bearing kings on matters of triumph (to his own sovereign).
 4. அறிவுரு வாராய்ந்த கல்வியிம் மூன்றன்
  செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு.

   தூது உரைக்கும் செயலை மேற்கொள்பவர் அறிவு, தோற்றப் பொலிவு, ஆய்ந்து தெளிந்த கல்வி ஆகிய மூன்றும் நிறைந்தவராக இருத்தல் வேண்டும்.

  Sense, goodly grace, and knowledge exquisite.
  Who hath these three for envoy’s task is fit.

   He may go on a mission (to foreign rulers) who has combined in him all these three. viz., (natural) sense, an attractive bearing and well-tried learning.
 5. தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
  நன்றி பயப்பதாந் தூது.

   சினத்தைத் தூண்டாமல் மகிழத்தக்க அளவுக்குச் செய்திகளைத் தொகுத்தும், தேவையற்ற செய்திகளை ஒதுக்கியும், நல்ல பயனளிக்கும் விதமாகச் சொல்லுவதே சிறந்த தூதருக்கு அழகாகும்.

  In terms concise, avoiding wrathful speech, who utters pleasant word,
  An envoy he who gains advantage for his lord.

   He is an ambassador who (in the presence of foreign rulers) speaks briefly, avoids harshness, talks so as to make them smile, and thus brings good (to his own sovereign).
 6. கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
  தக்க தறிவதாந் தூது.

   கற்றறிவாளனாகவும், பகைவரின் கனல்கக்கும் பார்வைக்கு அஞ்சாதவனாகவும், உள்ளத்தில் பதியுமாறு உரைப்பவனாகவும், உரிய நேரத்தில் உணரவேண்டியதை உணர்ந்து கொள்பவனாகவும் இருப்பவனே சிறந்த தூதனாவான்.

  An envoy meet is he, well-learned, of fearless eye
  Who speaks right home, prepared for each emergency.

   He is an ambassador who having studied (politics) talks impressively, is not afraid of angry looks, and knows (to employ) the art suited to the time.
 7. கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்
  தெண்ணி உரைப்பான் தலை.

   ஆற்றவேண்டிய கடமையை அறிந்து, அதற்குரிய காலத்தையும் இடத்தையும் தேர்ந்து, சொல்ல வேண்டியதைத் தெளிவாகச் சிந்தித்துச் சொல்பவனே சிறந்த தூதனாவான்.

  He is the best who knows what’s due, the time considered well,
  The place selects, then ponders long ere he his errand tell.

   He is chief (among ambassadors) who understands the proper decorum (before foreign princes), seeks the (proper) occasion, knows the (most suitable) place, and delivers his message after (due) consideration.
 8. தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
  வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு.

   துணிவு, துணை, தூய ஒழுக்கம் ஆகிய இம்மூன்றும் தூதுவர்க்குத் தேவையானவைகளாகும்.

  Integrity, resources, soul determined, truthfulness.
  Who rightly speaks his message must these marks possess.

   The qualifications of him who faithfully delivers his (sovereign’s) message are purity, the support (of foreign ministers), and boldness, with truthfulness in addition to the (aforesaid) three.
 9. விடுமாற்றம் வேந்தர்க் குரைப்பான் வடுமாற்றம்
  வாய்சோரா வன்க ணவன்.

   ஓர் அரசின் கருத்தை மற்றோர் அரசுக்கு எடுத்துரைக்கும் தூதன், வாய்தவறிக்கூட, குற்றம் தோய்ந்த சொற்களைக் கூறிடாத உறுதி படைத்தவனாக இருத்தல் வேண்டும்.

  His faltering lips must utter no unworthy thing,
  Who stands, with steady eye, to speak the mandates of his king.

   He alone is fit to communicate (his sovereign’s) reply, who possesses the firmness not to utter even inadvertently what may reflect discredit (on the latter).
 10. இறுதி பயப்பினும் எஞ்சா திறைவற்
  குறுதி பயப்பதாம் தூது.

   தனக்கு அழிவே தருவதாக இருந்தாலும், அதை எண்ணிப் பயந்து விடாமல் உறுதியுடன் கடமையாற்றுகிறவனே தன்னுடைய தலைவனுக்கு நம்பிக்கையான தூதனாவான்.

  Death to the faithful one his embassy may bring;
  To envoy gains assured advantage for his king.

   He is the ambassador who fearlessly seeks his sovereign’s good though it should cost him his life (to deliver his message).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *