ஊக்கமுடைமை

 1. உடையர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
  உடைய துடையரோ மற்று.

   ஊக்கம் உடையவரே உடையவர் எனப்படுவர். ஊமில்லாதவர் வேறு எதை உடையவராக இருந்தாலும் அவர் உடையவர் ஆக மாட்டார்.

  ‘Tis energy gives men o’er that they own a true control;
  They nothing own who own not energy of soul.

   Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?
 2. உள்ள முடைமை உடைமை பொருளுடைமை
  நில்லாது நீங்கி விடும்.

   ஊக்கம் எனும் ஒரு பொருளைத் தவிர, வேறு எதனையும் நிலையான உடைமை என்று கூற இயலாது.

  The wealth of mind man owns a real worth imparts,
  Material wealth man owns endures not, utterly departs.

   The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not.
 3. ஆக்கம் இழந்தேமென் றல்லாவார் ஊக்கம்
  ஒருவந்தங் கைத்துடை யார்.

   ஊக்கத்தை உறுதியாகக் கொண்டிருப்பவர்கள், ஆக்கம் இழக்க நேர்ந்தாலும் அப்போதுகூட ஊக்கத்தை இழந்து கலங்க மாட்டார்கள்.

  ‘Lost is our wealth,’ they utter not this cry distressed,
  The men of firm concentred energy of soul possessed.

   They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”
 4. ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
  ஊக்க முடையா னுழை

   உயர்வு, உறுதியான ஊக்கமுடையவர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் போய்ச் சேரும்

  The man of energy of soul inflexible,
  Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell

   Wealth will find its own way to the man of unfailing energy.
 5. வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
  உள்ளத் தனைய துயர்வு.

   தண்ணீரின் அளவுதான் அதில் மலர்ந்துள்ள தாமரைத் தண்டின் அளவும் இருக்கும். அதுபோல மனிதரின் வாழ்க்கையின் உயர்வு அவர் மனத்தில் கொண்டுள்ள ஊக்கத்தின் அளவே இருக்கும்.

  With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
  The dignity of men is measured by their minds.

   The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds.
 6. உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
  தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து.

   நினைப்பதெல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்கவேண்டும். அது கைகூடாவிட்டாலும் அதற்காக அந்த நினைப்பை விடக்கூடாது.

  Whate’er you ponder, let your aim be loftly still,
  Fate cannot hinder always, thwart you as it will

   In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him.
 7. சிதைவிடத் தொல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
  பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு.

   உடல் முழுதும் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டாலும் யானையானது உறுதி தளராமல் இருப்பதுபோல, ஊக்கமுடையவர்கள், அழிவே வந்தாலும் அதற்காகக் கவலைப்படமாட்டார்கள்.

  The men of lofty mind quail not in ruin’s fateful hour,
  The elephant retains his dignity mind arrows’ deadly shower.

   The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows.
 8. உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
  வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.

   அள்ளி வழங்கும் ஆர்வம் இல்லாத ஒருவர் தம்மை வள்ளல் எனப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வழியே இல்லை.

  The soulless man can never gain
  Th’ ennobling sense of power with men.

   Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality”.
 9. பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை
  வெரூஉம் புலிதாக் குறின்.

   உருவத்தைவிட ஊக்கமே வலிவானது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு: கொழுத்த உடம்பும் கூர்மையான கொம்புகளுங்கொண்ட யானை, தன்னைத் தாக்க வரும் புலியைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவது தான்.

  Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
  When tiger threatens shrinks away alarmed!

   Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger.
 10. உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
  மரமக்க ளாதலே வேறு.

   மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்லாதவர்கள் உருவத்தில் மனிதர்களாகக் காணப்பட்டாலும் மரங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை.

  Firmness of soul in man is real excellance;
  Others are trees, their human form a mere pretence.

   Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *