ஒற்றாடல்

 1. ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
  தெற்றென்க மன்னவன் கண்.

   நேர்மையும் திறனும் கொண்ட ஒற்றரும், நீதியுரைக்கும் அறநூலும் ஓர் அரசின் கண்களாகக் கருதப்பட வேண்டும்.

  These two: the code renowned and spies,
  In these let king confide as eyes.

   Let a king consider as his eyes these two things, a spy and a book (of laws) universally esteemed.
 2. எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
  வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்.

   நண்பர், பகைவர், நடுநிலையாளர் ஆகிய எல்லாரிடத்திலும் நிகழும் எல்லா நிகழ்வுகளையும், எல்லாக் காலங்களிலும் ஒற்றரைக் கொண்டு விரைவாக அறிந்து கொள்வது அரசுக்குரிய கடமையாகும்.

  Each day, of every subject every deed,
  ‘Tis duty of the king to learn with speed.

   It is the duty of a king to know quickly (by a spy) what all happens, daily, amongst all men.
 3. ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
  கொற்றங் கொளக்கிடந்த தில்.

   நாட்டு நிலவரத்தை ஒற்றர்களைக் கொண்டு அறிந்து அதன் விளைவுகளை ஆராய்ந்து நடந்திடாத அரசின் கொற்றம் தழைத்திட வழியே இல்லை.

  By spies who spies, not weighing things they bring,
  Nothing can victory give to that unwary king.

   There is no way for a king to obtain conquests, who knows not the advantage of discoveries made by a spy.
 4. வினைசெய்வார் தஞ்சுற்றம் வேண்டாதா ரென்றாங்
  கனைவரையும் ஆராய்வ தொற்று.

   ஓர் அரசில் உளவறியும் ஒற்றர் வேலை பார்ப்பவர்கள், வேண்டியவர், வேண்டாதவர், சுற்றத்தார் என்றெல்லாம் பாகுபாடு கருதாமல் பணிபுரிந்தால்தான் அவர்களை நேர்மையான ஒற்றர்கள் எனக் கூற முடியும்.

  His officers, his friends, his enemies,
  All these who watch are trusty spies.

   He is a spy who watches all men, to wit, those who are in the king’s employment, his relatives, and his enemies.
 5. கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சா தியாண்டும்
  உகாஅமை வல்லதே ஒற்று.

   சந்தேகப்பட முடியாத தோற்றத்துடனும் அப்படிச் சந்தேகப்பட்டுப் பார்ப்பவர்களுக்கு அஞ்சாமலும், என்ன நேர்ந்தாலும் மனத்தில் உள்ளதை வெளிப்படுத்தாமலும் உள்ளவர்களே ஒற்றர்களாகப் பணியாற்ற முடியும்.

  Of unsuspected mien and all-unfearing eyes,
  Who let no secret out, are trusty spies.

   A spy is one who is able to assume an appearance which may create no suspicion (in the minds of others), who fears no man’s face, and who never reveals (his purpose).
 6. துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்
  தென்செயினுஞ் சோர்வில தொற்று.

   ஆராய்ந்திட வந்த நிகழ்வில் தொடர்பற்றவரைப் போலக் காட்டிக்கொண்டு, அதனைத் தீர ஆராய்ந்து, அதில் எத்துணைத் துன்பம் வரினும் தாங்கிக் கொண்டு, தம்மை யாரென்று வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாதவரே சிறந்த ஒற்றர்.

  As monk or devotee, through every hindrance making way,
  A spy, whate’er men do, must watchful mind display.

   He is a spy who, assuming the appearance of an ascetic, goes into (whatever place he wishes), examines into (all, that is needful), and never discovers himself, whatever may be done to him.
 7. மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
  ஐயப்பா டில்லதே ஒற்று.

   மற்றவர்கள் மறைவாகக் கூடிச்செய்யும் காரியங்களை, அவர்களுடன் இருப்பவர் வாயிலாகக் கேட்டறிந்து அவற்றின் உண்மையைத் தெளிவாகத் தெரிந்து கொள்வதே உளவறியும் திறனாகும்.

  A spy must search each hidden matter out,
  And full report must render, free from doubt.

   A spy is one who is able to discover what is hidden and who retains no doubt concerning what he has known.
 8. ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
  ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்.

   ஓர் உளவாளி, தனது திறமையினால் அறிந்து சொல்லும் செய்தியைக் கூட மற்றோர் உளவாளி வாயிலாகவும் அறிந்து வரச் செய்து, இரு செய்திகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்த பிறகே அது, உண்மையா அல்லவா என்ற முடிவுக்கு வரவேண்டும்.

  Spying by spies, the things they tell
  To test by other spies is well.

   Let not a king receive the information which a spy has discovered and made known to him, until he has examined it by another spy.
 9. ஒற்றொற் றுணராமை யாள்க உடன்மூவர்
  சொற்றொக்க தேறப் படும்.

   ஓர் ஒற்றரை மற்றோர் ஒற்றர் அறியமுடியாதபடி மூன்று ஒற்றர்களை இயங்கவைத்து அம்மூவரும் சொல்வது ஒத்திருந்தால் அது உண்மையெனக் கொள்ளலாம்.

  One spy must not another see: contrive it so;
  And things by three confirmed as truth you know.

   Let a king employ spies so that one may have no knowledge of the other; and when the information of three agrees together, let him receive it.
 10. சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யிற்
  புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை.

   ஓர் ஒற்றரின் திறனை வியந்து பிறர் அறியச் சிறப்புச் செய்தால், ஒளிவு மறைவாக இருக்கவேண்டிய செய்தியை, வெளிப்படுத்தியதாகிவிடும்.

  Reward not trusty spy in others’ sight,
  Or all the mystery will come to light

   Let not a king publicly confer on a spy any marks of his favour; if he does, he will divulge his own secret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *