உழவு

 1. சுழன்றும்ஏர்ப் பின்ன துலகம் அதனால்
  உழந்தும் உழவே தலை.

   பல தொழில்களைச் செய்து சுழன்று கொண்டிருக்கும் இந்த உலகம், ஏர்த்தொழிலின் பின்னேதான் சுற்ற வேண்டியிருக்கிறது. எனவே எவ்வளவுதான் துன்பம் இருப்பினும் உழவுத் தொழிலே சிறந்தது.

  Howe’er they roam, the world must follow still the plougher’s team;
  Though toilsome, culture of the ground as noblest toil esteem.

   Agriculture, though laborious, is the most excellent (form of labour); for people, though they go about (in search of various employments), have at last to resort to the farmer.
 2. உழுவார் உலகத்தார்க் காணியஃ தாற்றா
  தெழுவாரை எல்லாம் பொறுத்து.

   பல்வேறு தொழில் புரிகின்ற மக்களின் பசி போக்கிடும் தொழிலாக உழவுத் தொழில் இருப்பதால் அதுவே உலகத்தாரைத் தாங்கி நிற்கும் அச்சாணி எனப்படும்.

  The ploughers are the linch-pin of the world; they bear
  Them up who other works perform, too weak its toils to share.

   Agriculturists are (as it were) the linch-pin of the world for they support all other workers who cannot till the soil.
 3. உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வார்மற் றெல்லாம்
  தொழுதுண்டு பின்செல் பவர்.

   உழுதுண்டு வாழ்பவர்களே உயர்ந்த வாழ்வினர்; ஏனென்றால், மற்றவர்கள் அவர்களைத் தொழுதுண்டு வாழ வேண்டியிருக்கிறது.

  Who ploughing eat their food, they truly live:
  The rest to others bend subservient, eating what they give.

   They alone live who live by agriculture; all others lead a cringing, dependent life.
 4. பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர்
  அலகுடை நீழ லவர்.

   பல அரசுகளின் நிழல்களைத் தமது குடைநிழலின் கீழ் கொண்டு வரும் வலிமை பெற்றவர்கள் உழவர்கள்.

  O’er many a land they ‘ll see their monarch reign,
  Whose fields are shaded by the waving grain.

   Patriotic farmers desire to bring all other states under the control of their own king.
 5. இரவார் இரப்பார்க்கொன் றீவர் கரவாது
  கைசெய்தூண் மாலை யவர்.

   தாமே தொழில் செய்து ஊதியம் பெற்று உண்ணும் இயல்புடையவர், பிறரிடம் சென்று கையேந்த மாட்டார், தம்மிடம் வேண்டி நின்றவர்க்கும் ஒளிக்காமல் வழங்குவார்.

  They nothing ask from others, but to askers give,
  Who raise with their own hands the food on which they live.

   Those whose nature is to live by manual labour will never beg but give something to those who beg.
 6. உழவினார் கைம்மடங்கின் இல்லை விழைவதூஉம்
  விட்டேமென் பார்க்கும் நிலை.

   எல்லாப் பற்றையும் விட்டுவிட்டதாகக் கூறும் துறவிகள்கூட உழவரின் கையை எதிர்பார்த்துதான் வாழ வேண்டும்.

  For those who ‘ve left what all men love no place is found,
  When they with folded hands remain who till the ground.

   If the farmer’s hands are slackened, even the ascetic state will fail.
 7. தொடிப்புழுதி கஃசா உணக்கின் பிடித்தெருவும்
  வேண்டாது சாலப் படும்.

   ஒருபலம் புழுதி, காற்பலம் ஆகிற அளவுக்குப் பலமுறை உழுதாலே ஒரு பிடி எருவும் தேவையின்றிப் பயிர் செழித்து வளரும்.

  Reduce your soil to that dry state, When ounce is quarter-ounce’s weight;
  Without one handful of manure, Abundant crops you thus secure.

   If the land is dried so as to reduce one ounce of earth to a quarter, it will grow plentifully even without a handful of manure.
 8. ஏரினும் நன்றால் எருவிடுதல் கட்டபின்
  நீரினும் நன்றதன் காப்பு.

   உழுவதைக் காட்டிலும் உரம் இடுதல் நல்லது; களை எடுப்பதும், நீர் பாய்ச்சுவதும் மிகவும் நல்லது; அதைவிட நல்லது அந்தப் பயிரைப் பாதுகாப்பது.

  To cast manure is better than to plough;
  Weed well; to guard is more than watering now

   Manuring is better than ploughing; after weeding, watching is better than watering (it).
 9. செல்லான் கிழவன் இருப்பின் நிலம்புலந்
  தில்லாளின் ஊடி விடும்.

   உழவன், தனது நிலத்தை நாள்தோறும் சென்று கவனிக்காமல் இருந்தால், அவனால் வெறுப்புற்று விலகியிருக்கும் மனைவிபோல அது விளைச்சலின்றிப் போய்விடும்.

  When master from the field aloof hath stood;
  Then land will sulk, like wife in angry mood.

   If the owner does not (personally) attend to his cultivation, his land will behave like an angry wife and yield him no pleasure.
 10. இலமென் றசைஇ இருப்பாரைக் காணின்
  நிலமென்னும் நல்லாள் நகும்.

   வாழ வழியில்லை என்று கூறிக்கொண்டு சோம்பலாய் இருப்பவரைப் பார்த்துப் பூமித்தாய் கேலி புரிவாள்.

  The earth, that kindly dame, will laugh to see,
  Men seated idle pleading poverty.

   The maiden, Earth, will laugh at the sight of those who plead poverty and lead an idle life.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *