படைமாட்சி

 1. உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
  வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை.

   எல்லா வகைகளும் நிறைந்ததாகவும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாமல் போரிடக்கூடியதாகவும் உள்ள படை ஓர் அரசின் மிகச்சிறந்த செல்வமாகும்.

  A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,
  Mid treasures of the king is chiefest found.

   The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king.
 2. உலைவிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
  தொல்படைக் கல்லால் அரிது

   போரில் சேதமுற்று வலிமை குன்றியபோதும், எவ்வித இடையூறுகளுக்கும் அஞ்சாத நெஞ்சுறுதி, பழம்பெருமை கொண்ட படைக்கு அல்லாமல் வேறு எந்தப் படைக்கும் இருக்க முடியாது.

  In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
  Is bravery that only veteran host can show.

   Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength.
 3. ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
  நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்.

   எலிகள் கூடி கடல்போல் முழங்கிப், பகையைக் கக்கினாலும், நாகத்தின் மூச்சொலிக்கு முன்னால் நிற்க முடியுமா? அதுபோலத்தான் வீரன் வெகுண்டு எழுந்தால் வீணர்கள் வீழந்துபடுவார்கள்.

  Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;
  What then? The dragon breathes upon them, and they die!

   What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra.
 4. அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த
  வன்க ணதுவே படை.

   எந்த நிலையிலும் அழியாததும், சூழ்ச்சிக்கு இரையாகததும், பரம்பரையாகவே பயமற்ற உறுதி உடையதும்தான் உண்மையான படை எனப்படும்.

  That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
  For old hereditary courage famed.

   That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy).
 5. கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
  ஆற்ற லதுவே படை.

   உயிரைப் பறிக்கும் சாவு எதிர்கொண்டு வந்தாலும் அஞ்சாமல் ஒன்றுபட்டு எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றல் உடையதற்கே படை என்ற பெயர் பொருந்தும்.

  That is a ‘host’ that joins its ranks, and mightily withstands,
  Though death with sudden wrath should fall upon its bands.

   That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury.
 6. மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
  எனநான்கே ஏமம் படைக்கு.

   வீரம், மான உணர்வு, முன்னோர் சென்ற வழி நடத்தல், தலைவனின் நம்பிக்கையைப் பெறுதல் ஆகிய நான்கும் படையைப் பாதுகாக்கும் பண்புகளாகும்.

  Valour with honour, sure advance in glory’s path, with confidence;
  To warlike host these four are sure defence.

   Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army.
 7. தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
  போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து.

   களத்தில், முதலில் எதிர்கொள்ளும் போரைத் தாங்கித் தகர்க்கும் ஆற்றலை அறிந்திருப்பின், அதுவே வெற்றி மாலை தாங்கிச் செல்லக்கூடிய சிறந்த படையாகும்.

  A valiant army bears the onslaught, onward goes,
  Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes.

   That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force).
 8. அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
  படைத்தகையால் பாடு பெறும்.

   போர் புரியும் வீரம், எதிர்த்து நிற்கும் வல்லமை ஆகிய இரண்டையும் விட ஒரு படையின் அணிவகுப்புத் தோற்றம் சிறப்புடையதாக அமைய வேண்டும்.

  Though not in war offensive or defensive skilled;
  An army gains applause when well equipped and drilled.

   Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.
 9. சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
  இல்லாயின் வெல்லும் படை.

   சிறுத்துவிடாமலும், தலைவனை வெறுத்து விடாமலும், பயன்படாத நிலை இல்லாமலும் உள்ள படைதான் வெற்றி பெற முடியும்.

  Where weakness, clinging fear and poverty
  Are not, the host will gain the victory.

   An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty.
 10. நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
  தலைமக்கள் இல்வழி இல்.

   உறுதிவாய்ந்த வீரர்களை அதிகம் உடையதாக இருந்தாலும் தலைமை தாங்கும் தலைவர்கள் இல்லாவிட்டால் அந்தப் படை நிலைத்து நிற்க முடியாது.

  Though men abound, all ready for the war,
  No army is where no fit leaders are.

   Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *