ஒழுக்கமுடைமை

 1. ஒழுக்கம் விழுப்பந் தரலான் ஒழுக்கம்
  உயிரினும் ஓம்பப் படும்.

   ஒருவர்க்கு உயர்வு தரக் கூடியது ஒழுக்கம் என்பதால், அந்த ஒழுக்கமே உயிரைவிட மேலானதாகப் போற்றப்படுகிறது.

  ‘Decorum’ gives especial excellence; with greater care
  ‘Decorum’ should men guard than life, which all men share.

   Propriety of conduct leads to eminence, it should therefore be preserved more carefully than life.
 2. பரிந்தோம்பிக் காக்க ஒழுக்கந் தெரிந்தோம்பித்
  தேரினும் அஃதே துணை.

   எந்தெந்த வழிகளில் ஆராய்ந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஒழுக்கமே சிறந்த துணை என்பதால், எத்தகைய துன்பத்தை ஏற்றாவது அதைக் காக்க வேண்டும்.

  Searching, duly watching, learning, ‘decorum’ still we find;
  Man’s only aid; toiling, guard thou this with watchful mind.

   Let propriety of conduct be laboriously preserved and guarded; though one know and practise and excel in many virtues, that will be an eminent aid.
 3. ஒழுக்க முடைமை குடிமை இழுக்கம்
  இழிந்த பிறப்பாய் விடும்.

   ஒழுக்கம் உடையவராக வாழ்வதுதான் உயர்ந்த குடிப்பிறப்புக்கு எடுத்துக் காட்டாகும். ஒழுக்கம் தவறுகிறவர்கள் யாராயினும் அவர்கள் இழிந்த குடியில் பிறந்தவர்களாகவே கருதப்படுவர்.

  ‘Decorum’s’ true nobility on earth;
  ‘Indecorum’s’ issue is ignoble birth.

   Propriety of conduct is true greatness of birth, and impropriety will sink into a mean birth.
 4. மறப்பினும் ஓத்துக் கொளலாகும் பார்ப்பான்
  பிறப்பொழுக்கங் குன்றக் கெடும்.

   பார்ப்பனன் ஒருவன் கற்றதை மறந்துவிட்டால் மீண்டும் படித்துக் கொள்ள முடியும்; ஆனால், பிறப்புக்குச் சிறப்பு சேர்க்கும் ஒழுக்கத்திலிருந்து அவன் தவறினால் இழிமகனே ஆவான்.

  Though he forget, the Brahman may regain his Vedic lore;
  Failing in ‘decorum due,’ birthright’s gone for evermore.

   A Brahman though he should forget the Vedas may recover it by reading; but, if he fail in propriety of conduct even his high birth will be destroyed.
 5. அழுக்கா றுடையான்கண் ஆக்கம்போன் றில்லை
  ஒழுக்க மிலான்கண் உயர்வு.

   பொறாமையுடையவனுக்கும், நல்லொழுக்கமில்லாதவனுக்கும் அமையும் வாழ்வு, உயர்வான வாழ்வாகக் கருதப்பட மாட்டாது.

  The envious soul in life no rich increase of blessing gains,
  So man of ‘due decorum’ void no dignity obtains.

   Just as the envious man will be without wealth, so will the man of destitute of propriety of conduct be without greatness.
 6. ஒழுக்கத்தி னொல்கார் உரவோர் இழுக்கத்தின்
  ஏதம் படுபாக் கறிந்து.

   மன உறுதி கொண்டவர்கள் ஒழுக்கம் தவறுவதால் ஏற்படும் இழிவை உணர்ந்திருப்பதால், நல்லொழுக்கம் குன்றிடுமளவிற்கு நடக்க மாட்டார்கள்.

  The strong of soul no jot abate of ‘strict decorum’s’ laws,
  Knowing that ‘due decorum’s’ breach foulest disgrace will cause.

   Those firm in mind will not slacken in their observance of the proprieties of life, knowing, as they do, the misery that flows from the transgression from them.
 7. ஒழுக்கத்தி னெய்துவர் மேன்மை இழுக்கத்தின்
  எய்துவ ரெய்தாப் பழி.

   நல்ல நடத்தையினால் உயர்வு ஏற்படும்; இல்லையேல் இழிவான பழி வந்து சேரும்.

  ‘Tis source of dignity when ‘true decorum’ is preserved;
  Who break ‘decorum’s’ rules endure e’en censures undeserved.

   From propriety of conduct men obtain greatness; from impropriety comes insufferable disgrace.
 8. நன்றிக்கு வித்தாகும் நல்லொழுக்கந் தீயொழுக்கம்
  என்றும் இடும்பை தரும்.

   நல்லொழுக்கம், வாழ்க்கையில் நன்மைக்கு வித்தாக அமையும். தீயொழுக்கம், தீராத துன்பம் தரும்.

  ‘Decorum true’ observed a seed of good will be;
  ‘Decorum’s breach’ will sorrow yield eternally.

   Propriety of conduct is the seed of virtue; impropriety will ever cause sorrow.
 9. ஒழுக்க முடையவர்க் கொல்லாவே தீய
  வழுக்கியும் வாயாற் சொலல்.

   தவறியும்கூடத் தம் வாயால் தகாத சொற்களைச் சொல்வது ஒழுக்கம் உடையவர்களிடம் இல்லாத பண்பாகும்.

  It cannot be that they who ‘strict decorum’s’ law fulfil,
  E’en in forgetful mood, should utter words of ill.

   Those who study propriety of conduct will not speak evil, even forgetfully.
 10. உலகத்தோ டொட்ட ஒழுகல் பலகற்றுங்
  கல்லா ரறிவிலா தார்.

   உயர்ந்தோர் ஏற்றுக் கொண்ட ஒழுக்கம் எனும் பண்போடு வாழக் கற்காதவர்கள் பல நூல்களைப் படித்திருந்தும்கூட அறிவில்லாதவர்களே ஆவார்கள்.

  Who know not with the world in harmony to dwell,
  May many things have learned, but nothing well.

   Those who know not how to act agreeably to the world, though they have learnt many things, are still ignorant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *