இறைமாட்சி

 1. படைகுடி கூழமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
  உடையான் அரசரு ளேறு.

   ஆற்றல்மிகு படை, அறிவார்ந்த குடிமக்கள், குறையா வளம், குறையற்ற அமைச்சு, முரிபடாத நட்பு, மோதியழிக்க முடியாத அரண் ஆகிய ஆறு சிறப்புகளும் உடையதே அரசுகளுக்கிடையே ஆண் சிங்கம் போன்ற அரசாகும்.

  An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things-
  Who owns them all, a lion lives amid the kings.

   He who possesses these six things, an army, a people, wealth, ministers, friends and a fortress, is a lion among kings.
 2. அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
  எஞ்சாமை வேந்தற் கியல்பு.

   துணிவு, இரக்க சிந்தை, அறிவாற்றல், உயர்ந்த குறிக்கோளை
   எட்டும் முயற்சி ஆகிய நான்கு பண்புகளும் அரசுக்குரிய தகுதிகளாகும்.

  Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four
  Are qualities a king adorn for evermore.

   Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kingly character.
 3. தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை அம்மூன்றும்
  நீங்கா நிலனாள் பவற்கு.

   காலம் தாழ்த்தாத விரைவான நடவடிக்கைகளும், அறிவுடைமையும், துணிவும் நாடாளுகின்றவர்களுக்குத் தேவையானவையும், நீங்காமல் நிலைத்திருக்க வேண்டியவையுமான பண்புகளாகும்.

  A sleepless promptitude, knowledge, decision strong:
  These three for aye to rulers of the land belong.

   These three things, viz., vigilance, learning, and bravery, should never be wanting in the ruler of a country.
 4. அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
  மான முடைய தரசு.

   அறநெறி தவறாமலும், குற்றமேதும் இழைக்காமலும், வீரத்துடனும், மானத்துடனும் ஆட்சி நடத்துபவர்களே சிறந்தவர்களாவார்கள்.

  Kingship, in virtue failing not, all vice restrains,
  In courage failing not, it honour’s grace maintains.

   He is a king who, with manly modesty, swerves not from virtue, and refrains from vice.
 5. இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலுங் காத்த
  வகுத்தலும் வல்ல தரசு.

   முறையாக நிதி ஆதாரங்களை வகுத்து, அரசாங்கக் கருவூலத்திற்கான வருவாயைப் பெருக்கி, அதைப் பாதுக்காத்துத் திட்டமிட்டுச் செலவிடுவதுதான் திறமையான நல்லாட்சிக்கு இலக்கணமாகும்.

  A king is he who treasure gains, stores up, defends,
  And duly for his kingdom’s weal expends.

   He is a king who is able to acquire (wealth), to lay it up, to guard, and to distribute it.
 6. காட்சி கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
  மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.

   காட்சிக்கு எளிமையும், கடுஞ்சொல் கூறாத இனிய பண்பாடும் உடைய அரசைத்தான் உலகம் புகழும்.

  Where king is easy of access, where no harsh word repels,
  That land’s high praises every subject swells.

   The whole world will exalt the country of the king who is easy of access, and who is free from harsh language.
 7. இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லாற்குத் தன்சொலால்
  தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.

   வாக்கில் இனிமையும், பிறர்க்கு வழங்கிக் காத்திடும் தன்மையும் கொண்டவர்க்கு இவ்வையகமே வசப்படும்.

  With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand,
  He sees the world obedient all to his command.

   The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him.

 8. முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்
  கிறையென்று வைக்கப் படும்.

   நீதிநெறியுடன் அரசு நடத்தி, மக்களைக் காப்பாற்றும் ஆட்சியாளன்தான் மக்களுக்குத் தலைவன் எனப் போற்றப்படுவான்.

  Who guards the realm and justice strict maintains,
  That king as god o’er subject people reigns.

   That king, will be esteemed a God among men, who performs his own duties, and protects (his subjects).
 9. செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
  கவிகைக்கீழ்த் தங்கு முலகு.

   காதைக் குடையக்கூடிய கடுஞ்சொற்களையும் பொறுத்துக் கொள்கிற பண்பாளரின் அரசுக்குத்தான் மக்களிடம் மதிப்பு இருக்கும்.

  The king of worth, who can words bitter to his ear endure,
  Beneath the shadow of his power the world abides secure.

   The whole world will dwell under the umbrella of the king, who can bear words that embitter the ear.
 10. கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
  உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.

   நலவாழ்வுக்கு வேண்டியவற்றை வழங்கியும், நிலையுணர்ந்து கருணை காட்டியும், நடுநிலை தவறாமல் ஆட்சி நடத்தியும், மக்களைப் பேணிக் காப்பதே ஓர் அரசுக்குப் புகழொளி சேர்ப்பதாகும்.

  Gifts, grace, right sceptre, care of people’s weal;
  These four a light of dreaded kings reveal.

   He is the light of kings who has there four things, beneficence, benevolence, rectitude, and care for his people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *