இகல்

 1. இகலென்ப எல்லா உயிர்க்கும் பகலென்னும்
  பண்பின்மை பாரிக்கும் நோய்.

   மனமாறுபாடு காரணமாக ஏற்படுகிற பகையுணர்வு மக்களை ஒன்று சேர்ந்து வாழ முடியாமல் செய்கிற தீய பண்பாகும்.

  Hostility disunion’s plague will bring,
  That evil quality, to every living thing.

   The disease which fosters the evil of disunion among all creatures is termed hatred by the wise.
 2. பகல்கருதிப் பற்றா செயினும் இகல்கருதி
  இன்னாசெய் யாமை தலை.

   வேற்றுமை கருதி வெறுப்பான செயல்களில் ஒருவன் ஈடுபடுகிறான் என்றாலும் அவனோடு கொண்டுள்ள மாறுபாடு காரணமாக அவனுக்குத் துன்பம் தரும் எதனையும் செய்யாதிருப்பதே சிறந்த பண்பாகும்.

  Though men disunion plan, and do thee much despite
  ‘Tis best no enmity to plan, nor evil deeds requite.

   Though disagreeable things may be done from (a feeling of) disunion, it is far better that nothing painful be done from (that of) hatred.
 3. இகலென்னும் எவ்வநோய் நீக்கின் தவலில்லாத்
  தாவில் விளக்கம் தரும்.

   மனமாறுபாடு என்றும் நோயை யார் தங்கள் மனத்தை விட்டு அகற்றிவிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு மாசற்ற நீடித்த புகழ் உண்டாகும்.

  If enmity, that grievous plague, you shun,
  Endless undying praises shall be won.

   To rid one-self of the distressing dtsease of hatred will bestow (on one) a never-decreasing imperishable fame.
 4. இன்பத்துள் இன்பம் பயக்கும் இகலென்னும்
  துன்பத்துள் துன்பங் கெடின்.

   துன்பத்திலேயே பெருந்துன்பம் பகையுணர்வுதான். அந்த உணர்வை ஒருவன் அகற்றி விடுவானேயானால், அது இன்பத்திலேயே பெரும் இன்பமாகும்.

  Joy of joys abundant grows,
  When malice dies that woe of woes.

   If hatred which is the greatest misery is destroyed, it will yield the greatest delight.
 5. இகலெதிர் சாய்ந்தொழுக வல்லாரை யாரே
  மிகலூக்கும் தன்மை யவர்.

   மனத்தில் மாறுபாடான எண்ணம் உருவானால் அதற்கு இடம் தராமல் நடக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையவர்களை வெல்லக்கூடியவர்கள் யாருமில்லை.

  If men from enmity can keep their spirits free,
  Who over them shall gain the victory?

   Who indeed would think of conquering those who naturally shrink back from hatred ?
 6. இகலின் மிகலினி தென்பவன் வாழ்க்கை
  தவலும் கெடலும் நணித்து.

   மாறுபாடு கொண்டு எதிர்ப்பதால் வெற்றி பெறுவது எளிது என எண்ணிச் செயல்படுபவரின் வாழ்க்கை விரைவில் தடம்புரண்டு கெட்டொழியும்.

  The life of those who cherished enmity hold dear,
  To grievous fault and utter death is near.

   Failure and ruin are not far from him who says it is sweet to excel in hatred.
 7. மிகல்மேவல் மெய்ப்பொருள் காணார் இகல்மேவல்
  இன்னா அறிவி னவர்.

   பகை உணர்வு கொள்ளும் தீய அறிவுடையவர்கள் வெற்றிக்கு வழிகாட்டும் உண்மைப் பொருளை அறியமாட்டார்கள்.

  The very truth that greatness gives their eyes can never see,
  Who only know to work men woe, fulfilled of enmity.

   Those whose judgement brings misery through its connection with hatred cannot understand the triumphant nature of truth.
 8. இகலிற் கெதிர்சாய்தல் ஆக்கம் அதனை
  மிகலூக்கின் ஊக்குமாங் கேடு.

   மனத்தில் தோன்றும் மாறுபாட்டை எதிர்கொண்டு நீக்கிக் கொண்டால் நன்மையும், அதற்கு மாறாக அதனை மிகுதியாக ஊக்கப்படுத்தி வளர்த்துக் கொண்டால் தீமையும் விளையும்.

  ‘Tis gain to turn the soul from enmity;
  Ruin reigns where this hath mastery.

   Shrinking back from hatred will yield wealth; indulging in its increase will hasten ruin.
 9. இகல்காணான் ஆக்கம் வருங்கால் அதனை
  மிகல்காணும் கேடு தரற்கு.

   ஒருவன் தனக்கு நன்மை வரும்போது மாறுபாட்டை நினைக்காமலே இருப்பான். ஆனால் தனக்குத் தானே கேடு தேடிக் கொள்வதென்றால் அந்த மாறுபாட்டைப் பெரிதுபடுத்திக் கொள்வான்.

  Men think not hostile thought in fortune’s favouring hour,
  They cherish enmity when in misfortune’s power.

   At the approach of wealth one will not think of hatred (but) to secure one’s ruin, one will look to its increase.
 10. இகலானாம் இன்னாத எல்லாம் நகலானாம்
  நன்னயம் என்னும் செருக்கு.

   மனமாறுபாடு கொண்டு பகையுணர்வைக் காட்டுவோரைத் துன்பங்கள் தொடரும் நட்புணர்வோடு செயல்படுவோர்க்குப் பெருமகிழ்ச்சி எனும் நற்பயன் விளையும்.

  From enmity do all afflictive evils flow;
  But friendliness doth wealth of kindly good bestow.

   All calamities are caused by hatred; but by the delight (of friendship) is caused the great wealth of good virtues.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *