பழைமை

 1. பழைமை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதும்
  கிழமையைக் கீழ்ந்திடா நட்பு.

   பழைமை பாராட்டுவது என்னவென்றால், பழகிய நண்பர்கள், தங்களின் உறவை அழியாமல் பாதுகாப்பதுதான்.

  Familiarity is friendship’s silent pact,
  That puts restraint on no familiar act.

   Imtimate friendship is that which cannot in the least be injured by (things done through the) right (of longstanding intimacy).
 2. நட்பிற் குறுப்புக் கெழுதகைமை மற்றதற்
  குப்பாதல் சான்றோர் கடன்.

   பழைமையான நண்பர்களின் உரிமையைப் பாராட்டுகிற சான்றோர்க்குரிய கடமைதான் உண்மையான நட்புக்கு அடையாளமாகும்.

  Familiar freedom friendship’s very frame supplies;
  To be its savour sweet is duty of the wise.

   The constituents of friendship are (things done through) the right of intimacy; to be pleased with such a right is the duty of the wise.
 3. பழகிய நட்பெவன் செய்யுங் கெழுதகைமை
  செய்தாங் கமையாக் கடை.

   பழைய நண்பர்கள் உரிமையோடு செய்த காரியங்களைத்தாமே செய்ததுபோல உடன்பட்டு இருக்காவிட்டால், அதுவரை பழகிய நட்பு பயனற்றுப்போகும்.

  When to familiar acts men kind response refuse,
  What fruit from ancient friendship’s use?

   Of what avail is long-standing friendship, if friends do not admit as their own actions done through the right of intimacy ?
 4. விழைதகையான் வேண்டி இருப்பர் கெழுதகையாற்
  கேளாது நட்டார் செயின்.

   பழகிய நட்பின் உரிமை காரணமாக தமது நண்பர் தம்மைக் கேளாமலே ஒரு செயல் புரிந்து விட்டாலும்கூட நல்ல நண்பராயிருப்பவர் அதனை ஏற்றுக் கொள்ளவே செய்வார்.

  When friends unbidden do familiar acts with loving heart,
  Friends take the kindly deed in friendly part.

   If friends, through the right of friendship, do (anything) without being asked, the wise will be pleased with them on account of its desirability.
 5. பேதைமை ஒன்றோ பெருங்கிழமை என்றுணர்க
  நோதக்க நட்டார் செயின்.

   வருந்தக் கூடிய செயலை நண்பர்கள் செய்தால் அது அறியாமையினாலோ அல்லது உரிமையின் காரணமாகவோ செய்யப்பட்டது என்றுதான் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

  Not folly merely, but familiar carelessness,
  Esteem it, when your friends cause you distress.

   If friends should perform what is painful, understand that it is owing not only to ignorance, but also to the strong claims of intimacy.
 6. எல்லைக்கண் நின்றார் துறவார் தெலைவிடத்தும்
  தொல்லைக்கண் நின்றார் தொடர்பு.

   நீண்டகால நண்பர்கள் தமக்குக் கேடு தருவதாக இருந்தால்கூட நட்பின் இலக்கணம் உணர்ந்தவர்கள் அவர்களது நட்பைத் துறக்க மாட்டார்கள்.

  Who stand within the bounds quit not, though loss impends,
  Association with the old familiar friends.

   Those who stand within the limits (of true friendship) will not even in adversity give up the intimacy of long-standing friends.
 7. அழிவந்த செய்யினும் அன்பறார் அன்பின்
  வழிவந்த கேண்மை யவர்.

   தம்முடன் பழகியவர்கள் தமக்கே எதிராக அழிவுதரும் காரியத்தைச் செய்தாலும்கூட அன்பின் அடிப்படையில் நட்புக் கொண்டவர் அதற்காக அந்த அன்பை விலக்கிக் கொள்ள மாட்டார்.

  True friends, well versed in loving ways,
  Cease not to love, when friend their love betrays.

   Those who have (long) stood in the path of affection will not give it up even if their friends cause (them) their ruin.
 8. கேளிழுக்கங் கேளாக் கெழுதகைமை வல்லார்க்கு
  நாளிழுக்கம் நட்டார் செயின்.

   நண்பர்கள் செய்யும் குற்றத்தைப் பிறர்கூறி அதனை ஏற்றுக் கொள்ளாத அளவுக்கு நம்பிக்கையான நட்புரிமை கொண்டவரிடத்திலேயே அந்த நண்பர்கள் தவறாக நடந்து கொண்டால் அவர்களுடன் நட்புக் கொண்டிருந்த நாளெல்லாம் வீணான நாளாகும்.

  In strength of friendship rare of friend’s disgrace who will not hear,
  The day his friend offends will day of grace to him appear.

   To those who understand that by which they should not listen to (tales about) the faults of their friends, that is a (profitable) day on which the latter may commit a fault.
 9. கெடாஅ வழிவந்த கேண்மையார் கேண்மை
  விடாஅர் விழையும் உலகு.

   தொன்றுதொட்டு உரிமையுடன் பழகிய நட்புறவைக் கைவிடாமல் இருப்பவரை உலகம் போற்றும்.

  Friendship of old and faithful friends,
  Who ne’er forsake, the world commends.

   They will be loved by the world, who have not forsaken the friendship of those with whom they have kept up an unbroken long-standing intimacy.
 10. விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
  பண்பின் தலைப்பிரியா தார்.

   பழமையான நண்பர்கள் தவறு செய்த போதிலும், அவர்களிடம் தமக்குள்ள அன்பை நீக்கிக் கொள்ளாதவர்களைப் பகைவரும் விரும்பிப் பாராட்டுவார்கள்.

  Ill-wishers even wish them well, who guard.
  For ancient friends, their wonted kind regard.

   Even enemies will love those who have never changed in their affection to their long-standing friends.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *