இடனறிதல்

 1. தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
  இடங்கண்ட பின்னல் லது.

   ஈடுபடும் செயல் ஒன்றும் பெரிதல்ல என இகழ்ச்சியாகக் கருதாமல், முற்றிலும் சரியான இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து அச்செயலில் இறங்க வேண்டும்.

  Begin no work of war, depise no foe,
  Till place where you can wholly circumvent you know.

   Let not (a king) despise (an enemy), nor undertake any thing (against him), until he has obtained (a suitable) place for besieging him.
 2. முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
  ஆக்கம் பலவுந் தரும்.

   வரும்பகையை எதிர்க்கும் வலிமை இருப்பினும், அத்துடன் அரணைச் சார்ந்து போரிடும் வாய்ப்பும் இணையுமானால் பெரும்பயன் கிட்டும்.

  Though skill in war combine with courage tried on battle-field,
  The added gain of fort doth great advantage yield.

   Even to those who are men of power and expedients, an attack in connection with a fortification will yield many advantages.
 3. ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
  போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.

   தாக்குதல் நடத்துவதற்குரிய இடத்தையும் தேர்ந்து, தம்மையும் காத்துக்கொண்டு பகைவருடன் மோதினால் வலிமையில்லாதவர்க்கும் வலிமை ஏற்பட்டு வெற்றி கிட்டும்.

  E’en weak ones mightily prevail, if place of strong defence,
  They find, protect themselves, and work their foes offence.

   Even the powerless will become powerful and conquer, if they select a proper field (of action), and guard themselves, while they make war on their enemies.
 4. எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
  துன்னியார் துன்னிச் செயின்.

   ஏற்ற இடமறிந்து தொடர்ந்து தாக்கினால் பகைவர்கள், வெற்றி என்பதை நினைத்துக்கூடப் பார்க்க மாட்டார்கள்.

  The foes who thought to triumph, find their thoughts were vain,
  If hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain.

   If they who draw near (to fight) choose a suitable place to approach (their enemy), the latter, will have to relinquish the thought which they once entertained, of conquering them.
 5. நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
  நீங்கின் அதனைப் பிற.

   தண்ணீரில் இருக்கும் வரையில்தான் முதலைக்குப் பலம்; தண்ணீரைவிட்டு வெளியே வந்து விட்டால் ஒரு சாதாரண உயிர்கூட அதனை விரட்டி விடும்.

  The crocodile prevails in its own flow of water wide,
  If this it leaves, ’tis slain by anything beside.

   In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will conquer it.
 6. கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
  நாவாயும் ஓடா நிலத்து.

   ஒரு செயலுக்குரிய இடத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பவர் ஹதேர் கடலிலே ஓடாது’ ஹகப்பல் நிலத்தில் போகாது’ என்பதையாவது தெரிந்தவராக இருக்க வேண்டும்.

  The boat that skims the sea, runs not on earth’s hard plain.
  >

   Wide chariots, with mighty wheels, will not run on the ocean; neither will ships that the traverse ocean, move on the earth.
 7. அஞ்சாமை யல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
  எண்ணி யிடத்தாற் செயின்

  >

  Save their own fearless might they need no other aid,
  If in right place they fight, all due provision made.

   You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for your operations.
 8. சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரின் உறுபடையான்
  ஊக்கம் அழிந்து விடும்.

   சிறிய படை என்றாலும் அது தனக்குரிய இடத்தில் இருந்து போரிட்டால் பெரிய படையை வென்று விட முடியும்.

  If lord of army vast the safe retreat assail
  Of him whose host is small, his mightiest efforts fail.

   The power of one who has a large army will perish, if he goes into ground where only a small army can act.
 9. சிறைநலனுஞ் சீறும் இலரெனினும் மாந்தர்
  உறைநிலத்தோ டொட்ட லரிது.

   பாதுகாப்புக்கான கோட்டையும், மற்றும் பல படைச் சிறப்புகளும் இல்லாதிருப்பினும், அப்பகைவர் வாழும் நிலையான இடத்திற்குப் படையெடுத்துச் சென்று தாக்குவது எளிதான செயல் அல்ல.

  Though fort be none, and store of wealth they lack,
  ‘Tis hard a people’s homesteads to attack!

   It is a hazardous thing to attack men in their own country, although they may neither have power nor a good fortress.
 10. காலாழ் களரின் நரியடுங் கண்ணஞ்சா
  வேலாள் முகத்த களிறு.

   வேலேந்திய வீரர்களை வீழ்த்துகின்ற ஆற்றல் படைத்த யானை, சேற்றில் சிக்கி விட்டால் அதனை நரிகள் கூடக் கொன்று விடும்.

  The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen,
  The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men

   A fox can kill a fearless, warrior-faced elephant, if it go into mud in which its legs sink down.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *