காலம் அறிதல்

 1. பகல்வெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
  வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது.

   பகல் நேரமாக இருந்தால் கோட்டானைக் காக்கைவென்று விடும். எனவே எதிரியை வீழ்த்துவதற்கு ஏற்ற காலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

  A crow will conquer owl in broad daylight;
  The king that foes would crush, needs fitting time to fight.

   A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time.
 2. பருவத்தோ டொட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
  தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு.

   காலம் உணர்ந்து அதற்கேற்பச் செயல்படுதல், அந்த நற்செயலின் வெற்றியை நழுவவிடாமல் கட்டிப்பிணிக்கும் கயிறாக அமையும்.

  The bond binds fortune fast is ordered effort made,
  Strictly observant still of favouring season’s aid.

   Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind success (to a king).
 3. அருவினை யென்ப உளவோ கருவியாற்
  கால மறிந்து செயின்.

   தேவையான சாதனங்களுடன் உரிய நேரத்தையும் அறிந்து செயல்பட்டால் முடியாதவை என்று எவையுமே இல்லை.

  Can any work be hard in very fact,
  If men use fitting means in timely act?

   Is there anything difficult for him to do, who acts, with (the right) instruments at the right time ?
 4. ஞாலங் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
  கருதி இடத்தாற் செயின்.

   உரிய காலத்தையும் இடத்தையும் ஆய்ந்தறிந்து செயல்பட்டால் உலகமேகூடக் கைக்குள் வந்துவிடும்.

  The pendant world’s dominion may be won,
  In fitting time and place by action done.

   Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he may accomplish it if he acts in the right time, and at the right place.
 5. காலங் கருதி இருப்பர் கலங்காது
  ஞாலங் கருது பவர்.

   கலக்கத்துக்கு இடம் தராமல் உரிய காலத்தை எதிர்பார்த்துப் பொறுமையாக இருப்பவர்கள் இந்த உலகத்தையேகூட வென்று காட்டுவார்கள்.

  Who think the pendant world itself to subjugate,
  With mind unruffled for the fitting time must wait.

   They who thoughtfully consider and wait for the (right) time (for action), may successfully meditate (the conquest of) the world.
 6. ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
  தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து.

   கொடுமைகளைக் கண்டும்கூட உறுதி படைத்தவர்கள் அமைதியாக இருப்பது அச்சத்தினால் அல்ல் அது ஆட்டுக்கடா ஒன்று தனது பகையைத் தாக்குவதற்குத் தன் கால்களைப் பின்னுக்கு வாங்குவதைப் போன்றதாகும்

  The men of mighty power their hidden energies repress,
  As fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress.

   The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing back of a fighting-ram in order to butt.
 7. பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்
  துள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்.

   பகையை வீழ்த்திட அகத்தில் சினங்கொண்டாலும் அதனை வெளிப்படுத்தாமல் இடம் காலம் இரண்டுக்கும் காத்திருப்பதே அறிவுடையார் செயல்.

  The glorious once of wrath enkindled make no outward show,
  At once; they bide their time, while hidden fires within them glow

   The wise will not immediately and hastily shew out their anger; they will watch their time, and restrain it within.
 8. செறுநரைக் காணிற் சுமக்க இறுவரை
  காணிற் கிழக்காந் தலை.

   பகைவர்க்கு முடிவு ஏற்பட்டு அவர்கள் தாமாகவே தலைகீழாகக் கவிழ்ந்திடும் உரிய நேரம் வரும் வரையில் தங்களின் பகையுணர்வைப் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும்.

  If foes’ detested form they see, with patience let them bear;
  When fateful hour at last they spy,- the head lies there.

   If one meets his enemy, let him show him all respect, until the time for his destruction is come; when that is come, his head will be easily brought low.
 9. எய்தற் கரிய தியைந்தக்கால் அந்நிலையே
  செய்தற் கரிய செயல்.

   கிடைப்பதற்கு அரிய காலம் வாயக்கும்போது அதைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செயற்கரிய செய்து முடிக்க வேண்டும்

  When hardest gain of opportunity at last is won,
  With promptitude let hardest deed be done.

   If a rare opportunity occurs, while it lasts, let a man do that which is rarely to be accomplished (but for such an opportunity).
 10. கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
  குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து.

   காலம் கைகூடும் வரையில் கொக்குபோல் பொறுமையாகக் காத்திருக்கவேண்டும். காலம் வாய்ப்பாகக் கிடைத்ததும் அது குறி தவறாமல் குத்துவது போல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

  As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour;
  As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power.

   At the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron; and, let him like it, strike, when there is a favourable opportunity.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *