கேள்வி

 1. செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வஞ்
  செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.

   செழுமையான கருத்துகளைச் செவிவழியாகப் பெறும் செல்வமே எல்லாச் செல்வங்களுக்கும் தலையாய செல்வமாகும்

  Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent;
  Wealth mid all wealth supremely excellent.

   Wealth (gained) by the ear is wealth of wealth; that wealth is the chief of all wealth.
 2. செவிக்(கு)உண(வு) இல்லாத போழ்து சிறிது
  வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.

   செவி வழியாக இன்பம் தரும் உணவு இல்லாதபோதே சிறிதளவு உணவு வயிற்றுக்குத் தரும் நிலை ஏற்படும்.

  When ’tis no longer time the listening ear to feed
  With trifling dole of food supply the body’s need.

   When there is no food for the ear, give a little also to the stomach.
 3. செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
  ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.

   குறைந்த உணவருந்தி நிறைந்த அறிவுடன் விளங்கும் ஆன்றோர்க்கு ஒப்பாகக் கேள்வி ஞானம் எனும் செவியுணவு அருந்துவோர் எண்ணப்படுவர்.

  Who feed their ear with learned teachings rare,
  Are like the happy gods oblations rich who share.

   Those who in this world enjoy instruction which is the food of the ear, are equal to the Gods, who enjoy the food of the sacrifices.
 4. கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்
  கொற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.

   நூல்களைக் கற்காவிட்டாலும், கற்றவரிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டால், அது நடை தளர்ந்தவனுக்கு உதவிடும் ஊன்றுகோலைப் போலத் துணையாக அமையும்.

  Though learning none hath he, yet let him hear alway:
  In weakness this shall prove a staff and stay.

   Although a man be without learning, let him listen (to the teaching of the learned); that will be to him a staff in adversity.
 5. இழுக்க லுடையுழி ஊற்றுக்கோ லற்றே
  ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.

   வழுக்கு நிலத்தில் நடப்பதற்கு ஊன்றுகோல் உதவுவது போல் ஒழுக்கம் உடையவர்களின் அறிவுரையானது உதவும்.

  Like staff in hand of him in slippery ground who strays
  Are words from mouth of those who walk in righteous ways.

   The words of the good are like a staff in a slippery place.
 6. எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
  ஆன்ற பெருமை தரும்.

   நல்லவற்றை எந்த அளவுக்குக் கேட்கிறோமோ அந்த அளவுக்குப் பெருமை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

  Let each man good things learn, for e’en as he
  Shall learn, he gains increase of perfect dignity.

   Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity.
 7. பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
  தீண்டிய கேள்வி யவர்.

   எதையும் நுணுகி ஆராய்வதுடன் கேள்வி அறிவும் உடையவர்கள், சிலவற்றைப் பற்றித் தவறாக உணர்ந்திருந்தாலும் கூட, அப்போதும் அறிவற்ற முறையில் பேசமாட்டார்கள்.

  Not e’en through inadvertence speak they foolish word,
  With clear discerning mind who’ve learning’s ample lessons heard.

   Not even when they have imperfectly understood (a matter), will those men speak foolishly, who have profoundly studied and diligently listened (to instruction).
 8. கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
  தோட்கப் படாத செவி.

   இயற்கையாகவே கேட்கக்கூடிய காதுகளாக இருந்தாலும் அவை நல்லோர் உரைகளைக் கேட்க மறுத்தால் செவிட்டுக் காதுகள் என்றே கூறப்படும்.

  Where teaching hath not oped the learner’s ear,
  The man may listen, but he scarce can hear.

   The ear which has not been bored by instruction, although it hears, is deaf.
 9. நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
  வாயின ராத லரிது.

   தெளிவான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்கள், அடக்கமாகப் பேசும் அமைதியான பண்புடையவர்களாக இருக்க இயலாது.

  ‘Tis hard for mouth to utter gentle, modest word,
  When ears discourse of lore refined have never heard

   It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction.
 10. செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
  அவியினும் வாழினு மென்.

   செவிச்சுவை உணராமல் வாயின் சுவைக்காக மட்டுமே வாழும் மக்கள் உயிரோடு இருப்பதும் ஒன்றுதான் இல்லாமற் போவதும் ஒன்றுதான்.

  His mouth can taste, but ear no taste of joy can give!
  What matter if he die, or prosperous live?

   What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *