புணர்ச்சி விதும்பல்

 1. உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும்
  கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு.

   மதுவை அருந்தினால்தான் இன்பம், ஆனால் காதல் அப்படியல்ல் நினைத்தாலே இன்பம்; காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் கண்டாலே இன்பம்.

  Gladness at the thought, rejoicing at the sight,
  Not palm-tree wine, but love, yields such delight.

   To please by thought and cheer by sight is peculiar, not to liquor but lust.
 2. தினைத்துணையும் ஊடாமை வேண்டும் பனைத்துணையும்
  காமம் நிறைய வரின்.

   பனையளவாகக் காதல் பெருகிடும் போது தினையளவு ஊடலும் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும்.

  When as palmyra tall, fulness of perfect love we gain,
  Distrust can find no place small as the millet grain.

   If women have a lust that exceeds even the measure of the palmyra fruit, they will not desire (to feign) dislike even as much as the millet.
 3. பேணாது பெட்பவே செய்யினும் கொண்கனைக்
  காணா தமையல கண்.

   என்னை அரவணைக்காமல் தமக்கு விருப்பமானவற்றையே செய்து கொண்டிருந்தாலும், என் கண்கள் அவரைக் காணாமல் அமைதி அடைவதில்லை.

  Although his will his only law, he lightly value me,
  My heart knows no repose unless my lord I see.

   Though my eyes disregard me and do what is pleasing to my husband, still will they not be satisfied unless they see him.
 4. ஊடற்கண் சென்றேன்மன் தோழி அதுமறந்து
  கூடற்கண் சென்றதென் னெஞ்சு.

   ஊடுவதற்காகச் சென்றாலும்கூட அதை நெஞ்சம் மறந்து விட்டுக் கூடுவதற்கு இணங்கி விடுவதே காதலின் சிறப்பு.

  My friend, I went prepared to show a cool disdain;
  My heart, forgetting all, could not its love restrain.

   O my friend! I was prepared to feign displeasure but my mind forgetting it was ready to embrace him.
 5. எழுதுங்கால் கோல்காணாக் கண்ணேபோல் கொண்கண்
  பழிகாணேன் கண்ட இடத்து.

   கண்ணில் மை தீட்டிக் கொள்ளும் பொழுது அந்த மை தீட்டும். கோலைக் காணாதது போலவே, காதலனைக் காணும்பொழுது அவன் என்னைப் பிரிந்து சென்ற குற்றத்தை மறந்து விடுகிறேன்

  The eye sees not the rod that paints it; nor can I
  See any fault, when I behold my husband nigh.

   Like the eyes which see not the pencil that paints it, I cannot see my husband’s fault (just) when I meet him.
 6. காணுங்கால் காணேன் தவறாய காணாக்கால்
  காணேன் தவறல் லவை.

   அவரைக் காணும்பொழுது அவர் குற்றங்களை நான் காண்பதில்லை; அவரைக் காணாதபொழுது அவர் குற்றங்களைத் தவிர வேறொன்றையும் நான் காண்பதில்லை.

  When him I see, to all his faults I ‘m blind;
  But when I see him not, nothing but faults I find.

   When I see my husband, I do not see any faults; but when I do not see him, I do not see anything but faults.
 7. உய்த்தல் அறிந்து புனல்பாய் பவரேபோல்
  பொய்த்தல் அறிந்தென் புலந்து.

   வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய் விடுமெனத் தெரிந்திருந்தும் நீரில் குதிப்பவரைப் போல, வெற்றி கிடைக்காது எனப் புரிந்திருந்தும், ஊடல் கொள்வதால் பயன் என்ன?

  As those of rescue sure, who plunge into the stream,
  So did I anger feign, though it must falsehood seem?

   Like those who leap into a stream which they know will carry them off, why should a wife feign dislike which she knows cannot hold out long?
 8. இளித்தக்க இன்னா செயினும் களித்தார்க்குக்
  கள்ளற்றே கள்வநின் மார்பு.

   என்னுள்ளம் கவர்ந்த கள்வனே! இழிவு தரக்கூடிய துன்பத்தை நீ எனக்கு அளித்தாலும் கூட, கள்ளை உண்டு களித்தவர்க்கு மேலும் மேலும் அந்தக் கள்ளின் மீது விருப்பம் ஏற்படுவது போலவே என்னையும் மயங்கச் செய்கிறது உன் மார்பு.

  Though shameful ill it works, dear is the palm-tree wine
  To drunkards; traitor, so to me that breast of thine!

   O you rogue! your breast is to me what liquor is to those who rejoice in it, though it only gives them an unpleasant disgrace.
 9. மலரினும் மெல்லிது காமம் சிலரதன்
  செவ்வி தலைப்படு வார்.

   காதல் இன்பம், மலரைவிட மென்மையானது. அதனை அதே மென்மையுடன் நுகருபவர்கள் சிலரே ஆவார்கள்.

  Love is tender as an opening flower. In season due
  To gain its perfect bliss is rapture known to few.

   Sexual delight is more delicate than a flower, and few are those who understand its real nature.
 10. கண்ணின் துனித்தே கலங்கினாள் புல்லுதல்
  என்னினும் தான்விதுப் புற்று.

   விழிகளால் ஊடலை வெளியிட்டவள், கூடித் தழுவுவதில் என்னைக் காட்டிலும் விரைந்து செயல்பட்டு என்னோடு கலந்து விட்டாள்.

  Her eye, as I drew nigh one day, with anger shone:
  By love o’erpowered, her tenderness surpassed my own.

   She once feigned dislike in her eyes, but the warmth of her embrace exceeded my own.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *