ஆள்வினையுடைமை

 1. அருமை உடைத்தென் றசாவாமை வேண்டும்
  பெருமை முயற்சி தரும்.

   நம்மால் முடியுமா என்று மனத்தளர்ச்சி அடையாமல், முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன் முயற்சி செய்தால் அதுவே பெரிய வலிமையாக அமையும்

  Say not, ‘Tis hard’, in weak, desponding hour,
  For strenuous effort gives prevailing power

   Yield not to the feebleness which says, “this is too difficult to be done”; labour will give the greatness (of mind) which is necessary (to do it).
 2. வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
  தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன் றுலகு.

   எந்தச் செயலில் ஈடுபட்டாலும் அதனை முழுமையாகச் செய்து முடிக்க வேண்டும். இல்லையேல் அரைக்கிணறு தாண்டிய கதையாகி விடும்.

  In action be thou, ‘ware of act’s defeat;
  The world leaves those who work leave incomplete!

   Take care not to give up exertion in the midst of a work; the world will abandon those who abandon their unfinished work.
 3. தாளாண்மை என்னுந் தகைமைக்கண் தங்கிற்றே
  வேளாண்மை என்னுஞ் செருக்கு.

   பிறருக்கு உதவி புரியும் பெருமித உணர்வு, விடா முயற்சி மேற்கொள்ளக்கூடிய உயர்ந்த இயல்புடையவர்களிடம் நிலை பெற்றிருக்கும்.

  In strenuous effort doth reside
  The power of helping others: noble pride!

   The lustre of munificence will dwell only with the dignity of laboriousness or efforts.
 4. தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை
  வாளாண்மை போலக் கெடும்.

   ஊக்கமில்லாதவர் உதவியாளராக இருப்பதற்கும், ஒரு பேடி, கையிலே வாள்தூக்கி வீசுவதற்கும் வேறுபாடு ஒன்றுமில்லை.

  Beneficent intent in men by whom no strenuous work is wrought,
  Like battle-axe in sexless being’s hand availeth nought

   The liberality of him, who does not labour, will fail, like the manliness of a hermaphrodite, who has a sword in its hand.
 5. இன்பம் விழையான் வினைவிழைவான் தன்கேளிர்
  துன்பம் துடைத்தூன்றும் தூண்.

   தன்னலம் விரும்பாமல், தான் மேற்கொண்ட செயலை நிறைவேற்ற விரும்புகின்றவன் தன்னைச் சூழ்ந்துள்ள சுற்றத்தார், நண்பர்கள், நாட்டு மக்கள் ஆகிய அனைவரின் துன்பம் துடைத்து, அவர்களைத் தாங்குகிற தூணாவான்.

  Whose heart delighteth not in pleasure, but in action finds delight,
  He wipes away his kinsmen’s grief and stands the pillar of their might.

   He who desires not pleasure, but desires labour, will be a pillar to sustain his relations, wiping away their sorrows.
 6. முயற்சி திருவினை ஆக்கும் முயற்றின்மை
  இன்மை புகுத்தி விடும்.

   முயற்சி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை. முயற்சிதான் சிறப்பான செயல்பாடுகளுக்குக் காரணமாக அமையும்.

  Effort brings fortune’s sure increase,
  Its absence brings to nothingness.

   Labour will produce wealth; idleness will bring poverty.
 7. மடியுளாள் மாமுகடி என்ப மடியிலான்
  தாளுளாள் தாமரையி னாள்.

   திருமகள், மூதேவி எனப்படும் சொற்கள் முறையே முயற்சியில் ஊக்கமுடையவரையும், முயற்சியில் ஊக்கமற்ற சோம்பேறியையும் சுட்டிக் காட்டிப் பயன்படுவனவாகும்.

  In sluggishness is seen misfortune’s lurid form, the wise declare;
  Where man unslothful toils, she of the lotus flower is there!

   They say that the black Mudevi (the goddess of adversity) dwells with laziness, and the Latchmi (the goddess of prosperity) dwells with the labour of the industrious.
 8. பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிந்
  தாள்வினை இன்மை பழி.

   விதிப்பயனால் பழி ஏற்படும் என்பது தவறு, அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து செயல்படாமல் இருப்பதே பெரும்பழியாகும்.

  ‘Tis no reproach unpropitious fate should ban;
  But not to do man’s work is foul disgrace to man!

   Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace.
 9. தெய்வத்தான் ஆகா தெனினும் முயற்சிதன்
  மெய்வருத்தக் கூலி தரும்.

   கடவுளே என்று கூவி அழைப்பதால் நடக்காத காரியம் ஒருவர் முயற்சியுடன் உழைக்கும் போது அந்த உழைப்புக் கேற்ற வெற்றியைத் தரும்.

  Though fate-divine should make your labour vain;
  Effort its labour’s sure reward will gain.

   Although it be said that, through fate, it cannot be attained, yet labour, with bodily exertion, will yield its reward.
 10. ஊழையும் உப்பக்கங் காண்பர் உலைவின்றித்
  தாழா துஞற்று பவர்.

   “ஊழ்” என்பது வெல்ல முடியாத ஒன்று என்பார்கள். சோர்வில்லாமல் முயற்சி மேற்கொள்பவர்கள் அந்த ஊழையும் தோல்வி அடையச் செய்வார்கள்.

  Who strive with undismayed, unfaltering mind,
  At length shall leave opposing fate behind.

   They who labour on, without fear and without fainting will see even fate (put) behind their back.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *