கயமை

 1. மக்களே போல்வர்கயவர் அவரன்ன
  ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில்.

   குணத்தில் கயவராக இருப்பர். ஆனால், நல்லவரைப் போலக் காட்டிக் கொள்வார். மனிதர்களிடம் மட்டும்தான் இப்படி இருவகையான நிலைகளை ஒரே உருவத்தில் காண முடியும்.

  The base resemble men in outward form, I ween;
  But counterpart exact to them I’ve never seen.

   The base resemble men perfectly (as regards form); and we have not seen such (exact) resemblance (among any other species).
 2. நன்றறி வாரிற் கயவர் திருவுடையர்
  நெஞ்சத் தவலம் இலர்.

   எப்போதும் நல்லவை பற்றியே சிந்தித்துக் கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களைவிட எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமலிருக்கும் கயவர்கள் ஒரு வகையில் பாக்கியசாலிகள்தான்!

  Than those of grateful heart the base must luckier be,
  Their minds from every anxious thought are free!

   The low enjoy more felicity than those who know what is good; for the former are not troubled with anxiety (as to the good).
 3. தேவ ரனையர் கயவர் அவருந்தாம்
  மேவன செய்தொழுக லான்.

   புராணங்களில் வரும் தேவர்களைப் போல் மனம் விரும்பியதையெல்லாம் செய்யக்கூடியவர்கள் கயவர்கள் என்பதால், இருவரையும் சமமாகக் கருதலாம்.

  The base are as the Gods; they too
  Do ever what they list to do!

   The base resemble the Gods; for the base act as they like.
 4. அகப்பட்டி ஆவாரைக் காணின் அவரின்
  மிகப்பட்டுச் செம்மாக்கும் கீழ்.

   பண்பாடு இல்லாத கயவர்கள், தம்மைக் காட்டிலும் இழிவான குணமுடையோரைக் கண்டால், அவர்களைவிடத் தாம் சிறந்தவர்கள் என்ற கர்வம் கொள்வார்கள்.

  When base men those behold of conduct vile,
  They straight surpass them, and exulting smile.

   The base feels proud when he sees persons whose acts meaner than his own.
 5. அச்சமே கீழ்கள தாசாரம் எச்சம்
  அவாவுண்டேல் உண்டாம் சிறிது.

   தாங்கள் விரும்புவது கிடைக்கும் என்ற நிலையேற்படும்போது கீழ்மக்கள், தங்களை ஒழுக்கமுடையவர்கள் போலக் காட்டிக் கொள்வார்கள். மற்ற சமயங்களில் அவர்கள் பயத்தின் காரணமாக மட்டுமே ஓரளவு ஒழுக்கமுள்ளவர்களாக நடந்து கொள்வார்கள்.

  Fear is the base man’s virtue; if that fail,
  Intense desire some little may avail.

   (The principle of) behaviour in the mean is chiefly fear; if not, hope of gain, to some extent.
 6. அறைபறை அன்னர் கயவர்தாம் கேட்ட
  மறைபிறர்க் குய்த்துரைக்க லான்.

   மறைக்கப்பட வேண்டிய இரகசியம் ஒன்றைக் கேட்ட மாத்திரத்தில், ஓடிச் சென்று பிறருக்குச் சொல்லுகிற கயவர்களைத், தமுக்கு என்னும் கருவிக்கு ஒப்பிடலாம்.

  The base are like the beaten drum; for, when they hear
  The sound the secret out in every neighbour’s ear.

   The base are like a drum that is beaten, for they unburden to others the secrets they have heard.
 7. ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடிறுடைக்குங்
  கூன்கையர் அல்லா தவர்க்கு.

   கையை மடக்கிக் கன்னத்தில் ஒரு குத்துவிடுகின்ற முரடர்களுக்குக் கொடுப்பார்களேயல்லாமல், ஈகைக் குணமில்லாத கயவர்கள் ஏழை எளியோருக்காகத் தமது எச்சில் கைகைக்கூட உதற மாட்டார்கள்.

  From off their moistened hands no clinging grain they shake,
  Unless to those with clenched fist their jaws who break.

   The mean will not (even) shake off (what sticks to) their hands (soon after a meal) to any but those who would break their jaws with their clenched fists.
 8. சொல்லப் பயன்படுவர் சான்றோர் கரும்புபோல
  கொல்லப் பயன்படும் கீழ்.

   குறைகளைச் சொன்னவுடனே சான்றோரிடம் கோரி பயனைப் பெற முடியும்; ஆனால் கயவரிடமோ கரும்பை நசுக்கிப் பிழிவதுபோல், போராடித்தான் கோரிய பயனைப் பெற முடியும்.

  The good to those will profit yield fair words who use;
  The base, like sugar-cane, will profit those who bruise.

   The great bestow (their alms) as soon as they are informed; (but) the mean, like the sugar-cane, only when they are tortured to death.
 9. உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல்
  வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.

   ஒருவர் உடுப்பதையும் உண்பதையும் கண்டுகூட பெறாமைப்படுகிற கயவன், அவர்மீது வேண்டுமென்றே குற்றம் கூறுவதில் வல்லவனாக இருப்பான்.

  neighbours clothed and fed he see, the base
  Is mighty man some hidden fault to trace?

   The base will bring an evil (accusation) against others, as soon as he sees them (enjoying) good food and clothing.
 10. எற்றிற் குரியர் கயவரொன் றுற்றக்கால்
  விற்றற் குரியர் விரைந்து.

   ஒரு துன்பம் வரும்போது அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள, தம்மையே பிறரிடம் விற்றுவிடுகிற தகுதிதான் கயவர்களுக்குரிய தகுதியாகும்.

  For what is base man fit, if griefs assail?
  Himself to offer, there and then, for sale!

   The base will hasten to sell themselves as soon as a calamity has befallen them. For what else are they fitted ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *