வினை செயல்வகை

 1. சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
  தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது.

   ஒரு செயலில் ஈடுபட முடிவெடுக்கும்போது அச்செயலால் விளையும் சாதக பாதகங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியும் முடிவடைந்திருக்க வேண்டும். முடிவெடுத்த பிறகு காலந்தாழ்த்துவது தீதாக முடியும்.

  Resolve is counsel’s end, If resolutions halt
  In weak delays, still unfulfilled, ’tis grievous fault.

   Consultation ends in forming a resolution (to act); (but) delay in the execution of that resolve is an evil.
 2. தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
  தூங்காது செய்யும் வினை.

   நிதானமாகச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களைத் தாமதித்துச் செய்யலாம்; ஆனால் விரைவாகச் செய்ய வேண்டிய காரியங்களில் தாமதம் கூடாது.

  Slumber when sleepy work’s in hand: beware
  Thou slumber not when action calls for sleepless care!

   Sleep over such (actions) as may be slept over; (but) never over such as may not be slept over.
 3. ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
  செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்.

   இயலும் இடங்களில் எல்லாம் செயல் முடிப்பது நலம் தரும். இயலாத இடமாயின் அதற்கேற்ற வழியை அறிந்து அந்தச் செயலை முடிக்க வேண்டும்.

  When way is clear, prompt let your action be;
  When not, watch till some open path you see.

   Whenever it is possible (to overcome your enemy) the act (of fighting) is certainly good; if not, endeavour to employ some more successful method.
 4. வினைபகை யென்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
  தீயெச்சம் போலத் தெறும்.

   எற்ற செயலையோ, எதிர்கொண்ட பகையையோ முற்றாக முடிக்காமல் விட்டுவிட்டால் அது நெருப்பை அரை குறையாக அணைத்தது போலக் கேடு விளைவிக்கும்.

  With work or foe, when you neglect some little thing,
  If you reflect, like smouldering fire, ’twill ruin bring.

   When duly considered, the incomplete execution of an undertaking and hostility will grow and destroy one like the (unextinguished) remnant of a fire.
 5. பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொ டைந்தும்
  இருள்தீர எண்ணிச் செயல்.

   ஒரு காரியத்தில் ஈடுபடுவதற்கு முன்பு, அதற்குத் தேவையான பொருள், ஏற்ற கருவி, காலம், மேற்கொள்ளப் போகும் செயல்முறை, உகந்த இடம் ஆகிய ஐந்தையும் குறையில்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

  Treasure and instrument and time and deed and place of act:
  These five, till every doubt remove, think o’er with care exact.

   Do an act after a due consideration of the (following) five, viz. money, means, time, execution and place.
 6. முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங் கெய்தும்
  படுபயனும் பார்த்துச் செயல்.

   ஈடுபடக்கூடிய ஒரு செயலால் எதிர்பார்க்கப்படும் பயன், அதற்கான முயற்சிக்கு இடையே வரும் தடைகள், அச்செயலாற்றுதவற்கான முறை ஆகிய அனைத்தையும் முதலில் ஆராய்ந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

  Accomplishment, the hindrances, large profits won
  By effort: these compare,- then let the work be done.

   An act is to be performed after considering the exertion required, the obstacles to be encountered, and the great profit to be gained (on its completion).
 7. செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
  உள்ளறிவான் உள்ளங் கொளல்.

   ஒரு செயலில் ஈடுபடுகிறவன், அச்செயல் குறித்து முழுமையாக உணர்ந்தவனின் கருத்தினை முதலில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

  Who would succeed must thus begin: first let him ask
  The thoughts of them who thoroughly know the task.

   The method of performance for one who has begun an act is to ascertain the mind of him who knows the secret thereof.
 8. வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
  யானையால் யானையாத் தற்று.

   ஒரு செயலில் ஈடுபடும்போது, அச்செயலின் தொடர்பாக மற்றொரு செயலையும் முடித்துக் கொள்வது ஒரு யானையைப் பயன்படுத்தி மற்றொரு யானையைப் பிடிப்பது போன்றதாகும்.

  By one thing done you reach a second work’s accomplishment;
  So furious elephant to snare its fellow brute is sent.

   To make one undertaking the means of accomplishing another (similar to it) is like making one rutting elephant the means of capturing another.
 9. நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
  ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்.

   நன்பருக்கு நல்லுதவி செய்வதைக் காட்டிலும் பகைவராயிருப்பவரைத் தம்முடன் பொருந்துமாறு சேர்த்துக் கொள்ளுதல் விரைந்து செய்யத் தக்கதாகும்.

  Than kindly acts to friends more urgent thing to do,
  Is making foes to cling as friends attached to you.

   One should rather hasten to secure the alliance of the foes (of one’s foes) than perform good offices to one’s friends.
 10. உறைசிறியார் உண்ணடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறிற்
  கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து

   தம்மைவிட வலிமையானவர்களை எதிர்ப்பதற்குத் தம்முடன் இருப்பவர்களே அஞ்சும்போது தாம் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிட்டுமானால் அவர்கள் வலியோரை வணங்கி ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

  The men of lesser realm, fearing the people’s inward dread,
  Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.

   Ministers of small states, afraid of their people being frightened, will yield to and acknowledge their superior foes, if the latter offer them a chance of reconciliation.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *