கல்லாமை

 1. அரங்கின்றி வட்டாடி யற்றே நிரம்பிய
  நூலின்றிக் கோட்டி கொளல்.

   நிறைந்த அறிவாற்றல் இல்லாமல் அவையில் பேசுவது ஆடுவதற்கான கட்டம் போட்டுக் கொள்ளாமலே சொக்கட்டான் விளையாடுவதைப் போன்றதாகும்.

  Like those at draughts would play without the chequered square,
  Men void of ample lore would counsels of the learned share.

   To speak in an assembly (of the learned) without fullness of knowledge, is like playing at chess (on a board) without squares.
 2. கல்லாதான் சொற்கா முறுதன் முலையிரண்டும்
  இல்லாதாள் பெண்காமுற் றற்று.

   கல்லாதவனின் சொல்கேட்க விரும்புவது, மார்பகம் இல்லாத பெண்மீது மையல் கொள்வதற்கு ஒப்பானது.

  Like those who doat on hoyden’s undeveloped charms are they,
  Of learning void, who eagerly their power of words display.

   The desire of the unlearned to speak (in an assembly), is like a woman without breasts desiring (the enjoyment of ) woman-hood.
 3. கல்லா தவரும் நனிநல்லர் கற்றார்முன்
  சொல்லா திருக்கப் பெறின்.

   கற்றவர்களின் முன்னிலையில் எதுவும் பேசாமல் இருக்கக் கற்றிருந்தால் கல்வி கற்காதவர்கள்கூட நல்லவர்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.

  The blockheads, too, may men of worth appear,
  If they can keep from speaking where the learned hear!

   The unlearned also are very excellent men, if they know how to keep silence before the learned.
 4. கல்லாதான் ஒட்பங் கழியநன் றாயினுங்
  கொள்ளார் அறிவுடை யார்.

   கல்வி கற்காதவனுக்கு இயற்கையாகவே அறிவு இருந்தாலும்கூட, அவனைக் கல்வியில் சிறந்தோன் என்று அறிவுடையோர் ஒப்புக் கொள்ள மாட்டார்கள்.

  From blockheads’ lips, when words of wisdom glibly flow,
  The wise receive them not, though good they seem to show.

   Although the natural knowledge of an unlearned man may be very good, the wise will not accept for true knowledge.
 5. கல்லா ஒருவன் தகைமை தலைப்பெய்து
  சொல்லாடச் சோர்வு படும்.

   கல்வியறிவில்லாதவர்கள் தங்களைப் பெரிய மேதைகளைப் போல் காட்டிக் கொள்ளும் போலி வேடம், கற்றுத் தேர்ந்த அறிஞர்களிடம் அவர்கள் உரையாடும்போது கலைந்து போய்விடும்.

  As worthless shows the worth of man unlearned,
  When council meets, by words he speaks discerned.

   The self-conceit of an unlearned man will fade away, as soon as he speaks in an assembly (of the learned).
 6. உளரென்னும் மாத்திரைய ரல்லால் பயவாக்
  களரனையர் கல்லா தவர்.

   கல்லாதவர்களைக் களர்நிலத்துக்கு ஒப்பிடுவதே பொருத்தமானது. காரணம் அவர்கள் வெறும் நடைப்பிணங்களாகவே கருதப்படுவார்கள்.

  ‘They are’: so much is true of men untaught;
  But, like a barren field, they yield us nought!

   The unlearned are like worthless barren land: all that can be said of them is, that they exist.
 7. நுண்மாண் நுழைபுல மில்லான் எழினலம்
  மண்மாண் புனைபாவை யற்று.

   அழகான தோற்றம் மட்டுமே இருந்து, ஆழ்ந்து தெளிந்த அறிவில்லாமல் இருப்பவர்கள், கண்ணைக் கவரும் மண் பொம்மையைப் போன்றவர்களாகவே மதிக்கப்படுவார்கள்.

  Who lack the power of subtle, large, and penetrating sense,
  Like puppet, decked with ornaments of clay, their beauty’s vain pretence.

   The beauty and goodness of one who is destitute of knowledge by the study of great and exquisite works, is like (the beauty and goodness) of a painted earthen doll.
 8. நல்லார்கண் பட்ட வறுமையின் இன்னாதே
  கல்லார்கண் பட்ட திரு.

   முட்டாள்களிடம் குவிந்துள்ள செல்வம், நல்லவர்களை வாட்டும் வறுமையைவிட அதிக துன்பத்தைத் தரும்

  To men unlearned, from fortune’s favour greater-evil springs
  Than poverty to men of goodly wisdom brings.

   Wealth, gained by the unlearned, will give more sorrow than the poverty which may come upon the learned.
 9. மேற்பிறந்தா ராயினுங் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்துங்
  கற்றா ரனைத்திலர் பாடு.

   கற்றவர் என்ற பெருமை, உயர்ந்தவர் தாழ்ந்தவர் என்ற வேறுபாட்டைப் போக்கிவிடும்.

  Lower are men unlearned, though noble be their race,
  Than low-born men adorned with learning’s grace.

   The unlearned, though born in a high caste, are not equal in dignity to the learned; though they may have been born in a low caste.
 10. விலங்கொடு மக்க ளனையர் இலங்குநூல்
  கற்றாரோ டேனை யவர்.

   மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்குமிடையே என்ன வேற்றுமையோ, அதே அளவு வேற்றுமை அறிவு நூல்களைப் படித்தவர்களுக்கும், அந்த நூல்களைப் படிக்காதவர்களுக்கும் இடையே உண்டு.

  Learning’s irradiating grace who gain,
  Others excel, as men the bestial train

   As beasts by the side of men, so are other men by the side of those who are learned in celebrated works.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *