பிரிவு ஆற்றாமை

 1. செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின்
  வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை.

   பிரிந்து செல்வதில்லையென்றால் அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை என்னிடம் சொல். நீ போய்த்தான் தீர வேண்டுமென்றால் நீ திரும்பி வரும்போது யார் உயிரோடு இருப்பார்களோ அவர்களிடம் இப்போது விடைபெற்றுக் கொள்.

  If you will say, ‘I leave thee not,’ then tell me so;
  Of quick return tell those that can survive this woe.

   If it is not departure, tell me; but if it is your speedy return, tell it to those who would be alive then.
 2. இன்கண் உடைத்தவர் பார்வல் பிரிவஞ்சும்
  புன்கண் உடைத்தால் புணர்வு.

   முன்பெல்லாம் அவரைக் கண்களால் தழுவிக் கொண்டதே இன்பமாக இருந்தது; ஆனால், இப்போது உடல் தழுவிக் களிக்கும் போதுகூடப் பிரிவை எண்ணும் அச்சத்தால் துன்பமல்லவா வருத்துகிறது

  It once was perfect joy to look upon his face;
  But now the fear of parting saddens each embrace.

   His very look was once pleasing; but (now) even intercourse is painful through fear of separation.
 3. அரிதரோ தேற்றம் அறிவுடையார் கண்ணும்
  பிரிவோ ரிடத்துண்மை யான்.

   பிரிவுத் துன்பத்தை அறிந்துள்ள காதலரும் நம்மைப் பிரிந்த செல்ல நேரிடுவதால்; “பிரிந்திடேன்” என அவர் கூறவதை உறுதி செய்திட இயலாது.

  To trust henceforth is hard, if ever he depart,
  E’en he, who knows his promise and my breaking heart.

   As even the lover who understands (everything) may at times depart, confidence is hardly possible.
 4. அளித்தஞ்சல் என்றவர் நீப்பின் தெளித்தசொல்
  தேறியார்க் குண்டோ தவறு.

   பிரிந்திடேன்; அஞ்சாதே எனச் சொல்லியவர் எனைப்பிரிந்து செல்வாரானால், அவர் சொன்னதை நம்பியதில் என்ன குற்றமிருக்க முடியும்?

  If he depart, who fondly said, ‘Fear not,’ what blame’s incurred
  By those who trusted to his reassuring word?

   If he who bestowed his love and said “fear not” should depart, will it be the fault of those who believed in (his) assuring words ?
 5. ஓம்பின் அமைந்தார் பிரிவோம்பல் மற்றவர்
  நீங்கின் அரிதால் புணர்வு.

   காதலர் பிரிந்து சென்றால் மீண்டும் கூடுதல் எளிதல்ல என்பதால், அவர் பிரிந்து செல்லாமல் முதலியேயே காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

  If you would guard my life, from going him restrain
  Who fills my life! If he depart, hardly we meet again.

   If you would save (my life), delay the departure of my destined (husband); for if he departs, intercourse will become impossible.
 6. பிரிவுரைக்கும் வன்கண்ணர் ஆயின் அரிதவர்
  நல்குவர் என்னும் நசை.

   போய் வருகிறேன் என்று கூறிப் பிரிகிற அளவுக்குக் கல் மனம் கொண்டவர் திரும்பி வந்து அன்பு காட்டுவார் என ஆவல் கொள்வது வீண்.

  To cherish longing hope that he should ever gracious be,
  Is hard, when he could stand, and of departure speak to me.

   If he is so cruel as to mention his departure (to me), the hope that he would bestow (his love) must be given up.
 7. துறைவன் துறந்தமை தூற்றாகொல் முன்கை
  இறைஇறவா நின்ற வளை.

   என்னை விட்டுத் தலைவன் பிரிந்து சென்றுள்ள செய்தியை என் முன்கை மூட்டிலிருந்து கழன்று விழும் வளையல் ஊரறியத் தூற்றித் தெரிவித்து விடுமே!

  The bracelet slipping from my wrist announced before
  Departure of the Prince that rules the ocean shore.

   Do not the rings that begin to slide down my fingers forebode the separation of my lord ?
 8. இன்னா தினன்இல்லூர் வாழ்தல் அதனினும்
  இன்னா தினியார்ப் பிரிவு.

   நம்மை உணர்ந்து அன்பு காட்டுபவர் இல்லாத ஊரில் வாழ்வது துன்பமானது; அதைக் காட்டிலும் துன்பமானது இனிய காதலரைப் பிரிந்து வாழ்வது.

  ‘Tis sad to sojourn in the town where no kind kinsmen dwell;
  ‘Tis sadder still to bid a friend beloved farewell.

   Painful is it to live in a friendless town; but far more painful is it to part from one’s lover.
 9. தொடிற்சுடின் அல்லது காமநோய் போல
  விடிற்சுடல் ஆற்றுமோ தீ.

   ஒருவரையொருவர் காணாமலும் தொடாமலும் பிரிந்திருக்கும் போது காதல் நோய் உடலையும் உள்ளத்தையும் சுடுவது போன்ற நிலை நெருப்புக்கு இல்லை நெருப்பு தொட்டால் சுடும்; இது, பிரிவில் சுடுகிறதே!

  Fire burns the hands that touch; but smart of love
  Will burn in hearts that far away remove.

   Fire burns when touched; but, like the sickness of love, can it also burn when removed ?
 10. அரிதாற்றி அல்லல்நோய் நீக்கிப் பிரிவாற்றிப்
  பின்இருந்து வாழ்வார் பலர்.

   காதலர் பிரிந்து செல்வதற்கு ஒப்புதல் அளித்து, அதனால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்கிக் கொண்டு, பிரிந்த பின்னும் பொறுத்திருந்து உயிரோடு வாழ்பவர் பலர் இருக்கலாம்; ஆனால் நான்?

  Sorrow’s sadness meek sustaining, Driving sore distress away,
  Separation uncomplaining Many bear the livelong day!

   As if there were many indeed that can consent to the impossible, kill their pain, endure separation and yet continue to live afterwards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *