தவம்

 1. உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
  அற்றே தவத்திற் குரு.

   எதையும் தாங்கும் இதயத்தைப் பெற்றிருப்பதும், எந்த உயிருக்கும் தீங்கு செய்யாமல் இருப்பதும்தான் “தவம்” என்று கூறப்படும்.

  To bear due penitential pains, while no offence
  He causes others, is the type of ‘penitence’.

   The nature of religious discipline consists, in the endurance (by the ascetic) of the sufferings which it brings on himself, and in abstaining from giving pain to others.
 2. தவமுந் தவமுடையார்க் காகும் அவமதனை
  அஃதிலார் மேற்கொள் வது.

   உறுதிப்பாடும், மன அடக்கமும் உடையவருக்கே தவத்தின் பெருமை வாய்க்கும். எனவே கட்டுப்பாடான ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள், தவத்தை மேற்கொள்வது வீண் செயலேயாகும்.

  To ‘penitents’ sincere avails their ‘penitence’;
  Where that is not, ’tis but a vain pretence.

   Austerities can only be borne, and their benefits enjoyed, by those who have practised them (in a former birth); it will be useless for those who have not done so, to attempt to practise them (now).
 3. துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொன்
  மற்றை யவர்கள் தவம்.

   துறவிகளுக்குத் துணை நிற்க விரும்புகிறோம் என்பதற்காகத் தாங்கள் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய தவ ஒழுக்கத்தை மற்றவர்கள் மறந்து விடக் கூடாது.

  Have other men forgotten ‘penitence’ who strive
  To earn for penitents the things by which they live?

   It is to provide food etc, for the ascetics who have abandoned (the desire of earthly possessions) that other persons have forgotten (to practise) austerity ?
 4. ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை யாக்கலும்
  எண்ணின் தவத்தான் வரும்.

   மன உறுதியும் கட்டுப்பாடும் கொண்டு தவமென்னும் நோன்பு வலிமையுடையதாக அமைந்தால்தான், எண்ணிய மாத்திரத்தில் பகைவரை வீழ்த்தவும் நண்பரைக் காக்கவும் முடியும்.

  Destruction to his foes, to friends increase of joy.
  The ‘penitent’ can cause, if this his thoughts employ.

   If (the ascetic) desire the destruction of his enemies, or the aggrandizement of his friends, it will be effected by (the power of) his austerities.
 5. வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
  ஈண்டு முயலப் படும்.

   உறுதிமிக்க நோன்பினால் விரும்பியதை விரும்பியவாறு அடைய முடியுமாதலால், அது விரைந்து முயன்று செய்யப்படுவதாகும்.

  That what they wish may, as they wish, be won,
  By men on earth are works of painful ‘penance’ done.

   Religious dislipline is practised in this world, because it secures the attainment of whatever one may wish to enjoy (in the world to come).
 6. தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
  அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.

   அடக்கமும், அன்பு நெறியும், துன்பங்களைத் தாங்கும் பொறுமையும் வாய்ந்த தவம் மேற்கொண்டவர்கள் மட்டுமே தமது கடமையைச் செய்பவர்கள்; அதற்கு மாறானவர்கள், ஆசையால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு வீணான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள்.

  Who works of ‘penance’ do, their end attain,
  Others in passion’s net enshared, toil but in vain.

   Those discharge their duty who perform austerities; all others accomplish their own destruction, through the entanglement of the desire (of riches and sensual pleasure).
 7. சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடுந் துன்பஞ்
  சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.

   தம்மைத் தாமே வருத்திக் கொண்டு ஒரு குறிக்கோளுக்காக நோன்பு நோற்பவர்களை எந்தத் துன்பங்கள் தாக்கினாலும் அவர்கள் சுடச்சுட ஒளிவிடும் பொன்னைப் போல் புகழ் பெற்றே உயர்வார்கள்.

  The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines;
  The pain of penitence, like fire, the soul of man refines.

   Just as gold is purified as heated in the fire, will those shine, who have endured the burning of pain (in frequent austerities).
 8. தன்னுயிர் தானறப் பெற்றானை ஏனைய
  மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.

   “தனது உயிர்” என்கிற பற்றும், தான்” என்கிற செருக்கும் கொள்ளாதவர்களை உலகம் புகழ்ந்து பாராட்டும்.

  Who gains himself in utter self-control,
  Him worships every other living soul.

   All other creatures will worship him who has attained the control of his own soul.
 9. கூற்றங் குதித்தலுங் கைகூடும் நோற்றலின்
  ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்கு.

   எத்தனைத் துன்பங்கள் வரினும் தாங்கிக் குறிக்கோளில் உறுதியாக நிற்கும் ஆற்றலுடையவர்கள் சாவையும் வென்று வாழ்வார்கள்.  E’en over death the victory he may gain,
  If power by penance won his soul obtain.

   Those who have attained the power which religious discipline confers, will be able also to pass the limit of Yama, (the God of death).
 10. இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
  சிலர்பலர் நோலா தவர்.

   ஆற்றலற்றவர்கள் பலராக இருப்பதற்குக் காரணம், மன உறுதி கொண்டவர் சிலராக இருப்பதும், உறுதியற்றவர் பலராக இருப்பதும் தான்.

  The many all things lack! The cause is plain,
  The ‘penitents’ are few. The many shun such pain.

   Because there are few who practise austerity and many who do not, there are many destitute and few rich in this world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *