தனிப்படர் மிகுதி

 1. தாம்வீழ்வார் தம்வீழப் பெற்றவர் பெற்றாரே
  காமத்துக் காழில் கனி.

   தம்மால் விரும்பப்படும் காதலர், தம்மை விரும்புகிற பேறு பெற்றவர் விதையில்லாத பழத்தைப் போன்ற காதல் வாழ்க்கையின் பயனைப் பெற்றவராவார்.

  The bliss to be beloved by those they love who gains,
  Of love the stoneless, luscious fruit obtains.

   The women who are beloved by those whom they love, have they have not got the stone-less fruit of sexual delight ?
 2. வாழ்வார்க்கு வானம் பயந்தற்றால் வீழ்வார்க்கு
  வீழ்வார் அளிக்கும் அளி.

   காதலர்கள் ஒருவரையொருவர் உரிய நேரத்தில் சந்தித்து அன்பு பொழிவது, வாழ்வதற்குத் தேவையான பருவமழை பொழிவது போன்றதாகும்.

  As heaven on living men showers blessings from above,
  Is tender grace by lovers shown to those they love.

   The bestowal of love by the beloved on those who love them is like the rain raining (at the proper season) on those who live by it.
 3. வீழுநர் வீழப் படுவார்க் கமையுமே
  வாழுநம் என்னும் செருக்கு.

   காதலன்பில் கட்டுண்டு பிரியாமல் இணைந்திருப்பவர்களுக்குத்தான் இன்புற்று வாழ்கிறோம் எனும் பெருமிதம் ஏற்படும்.

  Who love and are beloved to them alone
  Belongs the boast, ‘We’ve made life’s very joys our own.’

   The pride that says “we shall live” suits only those who are loved by their beloved (husbands).
 4. வீழப் படுவார் கெழீஇயிலர் தாம்வீழ்வார்
  வீழப் படாஅர் எனின்.

   விரும்பப்படாத நிலை ஏற்படின், அந்தக் காதலர் நட்புணர்வு இல்லாதவராகவே கருதப்படுவார்.

  Those well-beloved will luckless prove,
  Unless beloved by those they love.

   Even those who are esteemed (by other women) are devoid of excellence, if they are not loved by their beloved.
 5. நாம்காதல் கொண்டார் நமக்கெவன் செய்பவோ
  தாம்காதல் கொள்ளாக் கடை.

   நான் விரும்பிக் காதல் கொள்வது போன்று அவர் என்னை விரும்பிக் காதல் கொள்ளாத நிலையில் அவரால் எனக்கு என்ன இன்பம் கிடைக்கப் போகிறது?

  From him I love to me what gain can be,
  Unless, as I love him, he loveth me?

   He who is beloved by me, what will he do to me, if I am not beloved by him ?
 6. ஒருதலையான் இன்னாது காமங்காப் போல
  இருதலை யானும் இனிது.

   காவடித் தண்டின் இரண்டு பக்கங்களும் ஒரே அளவு கனமாக இருப்பதுபோல், காதலும் ஆண், பெண் எனும் இருவரிடத்திலும் மலர வேண்டும்; ஒரு பக்கம் மட்டுமே ஏற்படும் காதலால் பயனுமில்லை; துயரமும் உருவாகும்.

  Love on one side is bad; like balanced load
  By porter borne, love on both sides is good.

   Lust, like the weight of the KAVADI, pains if it lies in one end only but pleases if it is in both.
 7. பருவரலும் பைதலும் காணான்கொல் காமன்
  ஒருவர்கண் நின்றொழுகு வான்.

   காமன், ஒரு பக்கமாக மட்டும் இருப்பதால், என்னைக் காதல் நோய் வருத்துவதையும், என் மேனியில் பசலை படர்வதையும் கண்டு கொள்ளமாட்டான் போலும்!

  While Kaman rushes straight at me alone,
  Is all my pain and wasting grief unknown?

   Would not cupid who abides and contends in one party (only) witness the pain and sorrow (in that party)?
 8. வீழ்வாரின் இன்சொல் பெறாஅ துலகத்து
  வாழ்வாரின் வன்கணார் இல்.

   பிரிந்து சென்ற காதலரிடமிருந்து ஓர் இனிய சொல்கூட வராத நிலையில், உலகில் வாழ்கின்றவரைப் போல், கல் நெஞ்சம் உடையவர் யாரும் இருக்க முடியாது.

  Who hear from lover’s lips no pleasant word from day to day,
  Yet in the world live out their life,- no braver souls than they!

   There is no one in the world so hard-hearted as those who can live without receiving (even) a kind word from their beloved.
 9. நசைஇயார் நல்கார் எனினும் அவர்மாட்
  டிசையும் இனிய செவிக்கு.

   என் அன்புக்குரியவர் என்னிடம் அன்பு காட்டாதவராகப் பிரிந்து இருப்பினும், அவரைப் பற்றிய புகழ் உரை என் செவிக்குச் செந்தேனாகும்.

  Though he my heart desires no grace accords to me,
  Yet every accent of his voice is melody.

   Though my beloved bestows no love on one, still are his words sweet to my ears.
 10. உறாஅர்க் குறுநோய் உரைப்பாய் கடலைச்
  செறாஅஅய் வாழிய நெஞ்சு.

   நெஞ்சமே! நீ வாழ்க! உன்னிடம் அன்பு இல்லாதவரிடம் உனது துன்பத்தைச் சொல்லி ஆறுதல் பெறுவதைக் காட்டிலும் கடலைத் தூர்ப்பது எளிதான வேலையாகும்.

  Tell him thy pain that loves not thee?
  Farewell, my soul, fill up the sea!

   Live, O my soul, would you who relate your great sorrow to strangers, try rather to fill up your own sea (of sorrow).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *