வினைத்தூய்மை

 1. துணைநலம் ஆக்கந் தரூஉம் வினைநலம்
  வேண்டிய எல்லாந் தரும்.

   ஒருவருக்குக் கிடைக்கும் துணைவர்களால் வலிமை பெருகும்; அவர்களுடன் கூடி ஆற்றிடும் நற்செயல்களால் எல்லா நலன்களும் கிட்டும்.

  The good external help confers is worldly gain;
  By action good men every needed gift obtain.

   The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired.
 2. என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
  நன்றி பயவா வினை.

   புகழையும், நன்மையையும் தராத தூய்மையற்ற செயல்களை எந்த நிலையிலும் செய்யாமல் அவற்றை விட்டொழிக்க வேண்டும்.

  From action evermore thyself restrain
  Of glory and of good that yields no gain.

   Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future).
 3. ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்குஞ் செய்வினை
  ஆஅது மென்னு மவர்.

   ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்குஞ் செய்வினை
   ஆஅது மென்னு மவர்.

  Who tell themselves that nobler things shall yet be won
  All deeds that dim the light of glory must they shun.

   Those who say, “we will become (better)” should avoid the performance of acts that would destroy (their fame).
 4. இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
  நடுக்கற்ற காட்சி யவர்.

   தெளிவான அறிவும் உறுதியும் கொண்டவர்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள்.

  Though troubles press, no shameful deed they do,
  Whose eyes the ever-during vision view.

   Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers).
 5. எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
  மற்றன்ன செய்யாமை நன்று.

   ஹஎன்ன தவறு செய்துவிட்டோம்’ என நினைத்துக் கவலைப்படுவதற்குரிய காரியங்களைச் செய்யக்கூடாது. ஒருகால் அப்படிச் செய்து விட்டாலும் அச்செயலை மீண்டும் தொடராதிருப்பதே நன்று.

  Do nought that soul repenting must deplore,
  If thou hast sinned, ’tis well if thou dost sin no more.

   Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, “what is this I have done”; (but) should he do (them), it were good that he grieved not.
 6. ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
  சான்றோர் பழிக்கும் வினை.

   பசியால் துடிக்கும் தனது தாயின் வேதனையைத் தணிப்பதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபடக்கூடாது.

  Though her that bore thee hung’ring thou behold, no deed
  Do thou, that men of perfect soul have crime decreed.

   Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt).
 7. பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்
  கழிநல் குரவே தலை.

   பழிக்கு அஞ்சாமல் இழிவான செயல்களைப் புரிந்து செல்வந்தராக வாழ்வதைவிட, கொடிய வறுமை தாக்கினாலும் கவலைப்படாமல் நேர்மையாளராக வாழ்வதே மேலானதாகும்.

  Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
  The sorest poverty of perfect soul is richer gain.

   Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful deeds.
 8. கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க் கவைதாம்
  முடிந்தாலும் பீழை தரும்.

   தகாதவை என ஒதுக்கப்பட்ட செயல்களை ஒதுக்கிவிடாமல் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வேளை அச்செயல்கள் நிறைவேறினாலும் துன்பமே ஏற்படும்.

  To those who hate reproof and do forbidden thing.
  What prospers now, in after days shall anguish bring.

   The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow.
 9. அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
  பிற்பயக்கும் நற்பா லவை.

   பிறர் அழத் திரட்டிய செல்வம் அழ அழப் போய்விடும். நல்வழியில் வந்த செல்வமென்றால் அதனை இழந்தாலும் மீண்டும் வந்து பயன் தரும்.

  What’s gained through tears with tears shall go;
  From loss good deeds entail harvests of blessings grow.

   All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit.
 10. சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
  கலத்துணீர் பெய்திரீஇ யற்று.

   தவறான வழிகளில் பொருளைச் சேர்த்து அதைக் காப்பாற்ற நினைப்பது, பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி, அதைப் பாதுகாக்க நினைப்பதைப் போன்றதுதான்.

  In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
  Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *