துறவு

 1. யாதனின் யாதனின் நீங்கியான் நோதல்
  அதனின் அதனின் அலன்.

   ஒருவன் பல வகையான பற்றுகளில் எந்த ஒன்றை விட்டு விட்டாலும், குறிப்பிட்ட அந்தப் பற்று காரணமாக வரும் துன்பம், அவனை அணுகுவதில்லை.

  From whatever, aye, whatever, man gets free,
  From what, aye, from that, no more of pain hath he!

   Whatever thing, a man has renounced, by that thing; he cannot suffer pain.
 2. வேண்டினுண் டாகத் துறக்க துறந்தபின்
  ஈண்டியற் பால பல.

   ஒருவனைத் துன்பம் துளைத்தெடுக்காமல் இருக்க எல்லாம் இருக்கும் போதே அவற்றைக் துறந்து விடுவானேயானால், அவன் உலகில் பெறக்கூடிய இன்பங்கள் பலவாகும்.

  ‘Renunciation’ made- ev’n here true pleasures men acquire;
  ‘Renounce’ while time is yet, if to those pleasures you aspire.

   After a man has renounced (all things), there will still be many things in this world (which he may enjoy); if he should desire them, let him, while it is time abandon. (the world).
 3. அடல்வேண்டும் ஐந்தன் புலத்தை விடல்வேண்டும்
  வேண்டிய வெல்லாம் ஒருங்கு.

   ஐம் புலன்களையும் அடக்கி வெல்வதும், அப்புலன்கள் விரும்புகின்றவற்றையெல்லாம் விட்டுவிடுவதும் துறவுக்கு இலக்கணமாகும்.

  ‘Perceptions of the five’ must all expire;-
  Relinquished in its order each desire

   Let the five senses be destroyed; and at the same time, let everything be abandoned that (the ascetic) has (formerly) desired.
 4. இயல்பாகும் நோன்பிற்கொன் றின்மை உடைமை
  மயலாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

   ஒரு பற்றும் இல்லாதிருத்தலே துறவுக்கு ஏற்றதாகும். ஓன்றன் மேல் பற்று வைப்பினும், அது மேன்மேலும் பற்றுகளைப் பெருக்கி மயங்கச் செய்துவிடும்.

  ‘Privation absolute’ is penance true;
  ‘Possession’ brings bewilderment anew.

   To be altogether destitute is the proper condition of those who perform austerities; if they possess anything, it will change (their resolution) and bring them back to their confused state.
 5. மற்றுந் தொடர்ப்பா டெவன்கொல் பிறப்பறுக்கல்
  உற்றார்க் குடம்பும் மிகை.

   பிறந்ததால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்ற துறவிகளுக்கு அவர்களின் உடம்பே மிகையான ஒன்றாக இருக்கும்போது, அதற்கு மேலும் வேறு தொடர்பு எதற்காக?

  To those who sev’rance seek from being’s varied strife,
  Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?

   What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them).
 6. யானென தென்னுஞ் செருக்கறுப்பான் வானோர்க்
  குயர்ந்த உலகம் புகும்.

   யான், எனது என்கின்ற ஆணவத்தை அறவே விலக்கி விட்டவன், வான்புகழையும் மிஞ்சுகின்ற உலகப் புகழுக்கு உரியவனாவான்.

  Who kills conceit that utters ‘I’ and ‘mine’,
  Shall enter realms above the powers divine.

   He who destroys the pride which says “I”, “mine” will enter a world which is difficult even to the Gods to attain.
 7. பற்றி விடாஅ இடும்பைகள் பற்றினைப்
  பற்றி விடாஅ தவர்க்கு.

   பற்றுகளைப் பற்றிக்கொண்டு விடாதவர்களைத் துன்பங்களும் விடாமல் பற்றிக் கொள்கின்றன.

  Who cling to things that cling and eager clasp,
  Griefs cling to them with unrelaxing grasp.

   Sorrows will never let go their hold of those who give not up their hold of desire.
 8. தலைப்பட்டார் தீரத் துறந்தார் மயங்கி
  வலைப்பட்டார் மற்றை யவர்.

   அரைகுறையாக இல்லாமல் அனைத்தும் துறந்தவர்களே உயர்ந்த நிலையை அடைவார்கள். அவ்வாறு துறவாதவர்கள் அறியாமையென்னும் வலையில் சிக்கியவர்களாவார்கள்.

  Who thoroughly ‘renounce’ on highest height are set;
  The rest bewildered, lie entangled in the net.

   Those who have entirely renounced (all things and all desire) have obtained (absorption into God); all others wander in confusion, entangled in the net of (many) births.
 9. பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும் மற்று
  நிலையாமை காணப் படும்.

   பற்றுகளைத் துறந்துவிட்டால், பிறப்பில் ஏற்படும் இன்ப துன்பங்கள் வருவதில்லை. இல்லையேல், அந்த இன்ப துன்பங்கள் மாறிமாறி வரக்கூடிய நிலையாமை தோன்றும்.

  When that which clings falls off, severed is being’s tie;
  All else will then be seen as instability.

   At the moment in which desire has been abandoned, (other) births will be cut off; when that has not been done, instability will be seen.
 10. பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை அப்பற்றைப்
  பற்றுக பற்று விடற்கு.

   எதிலும் பற்றில்லாதவராக யார் இருக்கிறாரோ அவரிடம் மட்டும் பற்றுக் கொள்ள வேண்டும். துறவறத்தினர் தம் பற்றுகளை விட்டொழிப்பதற்கு அத்தகையோரிடம் கொள்ளும் பற்றுதான் துணை நிற்கும்.

  Cling thou to that which He, to Whom nought clings, hath bid thee cling,
  Cling to that bond, to get thee free from every clinging thing.

   Desire the desire of Him who is without desire; in order to renounce desire, desire that desire.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *