சான்றாண்மை

 1. கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து
  சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு.

   ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை உணர்ந்து, அவற்றைப் பண்பார்ந்த முறையில் நிறைவேற்ற மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல கடமைகள் என்றே கொள்ளப்படும்.

  All goodly things are duties to the men, they say
  Who set themselves to walk in virtue’s perfect way.

   It is said that those who are conscious of their duty and behave with a perfect goodness will regard as natural all that is good.
 2. குணநலஞ் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
  எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று.

   நற்பண்பு ஒன்றே சான்றோர்க்கான அழகாகும். வேறு எந்த அழகும் அழகல்ல.

  The good of inward excellence they claim,
  The perfect men; all other good is only good in name.

   The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights.
 3. அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொ
  டைந்துசால் பூன்றிய தூண்.

   அன்பு கொள்ளுதல், பழிபுரிந்திட நாணுதல், உலக ஒழுக்கம் போற்றுதல், இரக்கச் செயலாற்றுதல், வாய்மை கடைப்பிடித்தல் ஆகிய ஐந்தும் சான்றாண்மையைத் தாங்கும் தூண்களாகும்.

  Love, modesty, beneficence, benignant grace,
  With truth, are pillars five of perfect virtue’s resting-place.

   Affection, fear (of sin), benevolence, favour and truthfulness; these are the five pillars on which perfect goodness rests.
 4. கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
  சொல்லா நலத்தது சால்பு.

   உயிரைக் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது நோன்பு. பிறர் செய்யும் தீமையைச் சுட்டிக் சொல்லாத பண்பைக் குறிப்பது சால்பு.

  The type of ‘penitence’ is virtuous good that nothing slays;
  To speak no ill of other men is perfect virtue’s praise.

   Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others’ faults.
 5. ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
  மாற்றாரை மாற்றும் படை

   ஆணவமின்றிப் பணிவுடன் நடத்தலே, ஆற்றலாளரின் ஆற்றல் என்பதால் அதுவே பகைமையை மாற்றுகின்ற படையாகச் சான்றோர்க்கு அமைவதாகும்.

  Submission is the might of men of mighty acts; the sage
  With that same weapon stills his foeman’s rage.

   Stooping (to inferiors) is the strength of those who can accomplish (an undertaking); and that is the weapon with which the great avert their foes.
 6. சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
  துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்.

   சமநிலையில் இல்லாதவர்களால் தனக்கு ஏற்படும் தோல்வியைக்கூட ஒப்புக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம்தான் ஒருவரின் மேன்மைக்கு உரைகல்லாகும்.

  What is perfection’s test? The equal mind.
  To bear repulse from even meaner men resigned.

   The touch-stone of perfection is to receive a defeat even at the hands of one’s inferiors.
 7. இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
  என்ன பயத்ததோ சால்பு.

   தமக்குத் தீமை செய்வதற்கும் திரும்ப நன்மை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் சான்றாண்மை எனும் நல்ல பண்பு இருந்தும் அதனால் என்ன பயன்?

  What fruit doth your perfection yield you, say!
  Unless to men who work you ill good repay?

   Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?
 8. இன்மை ஒருவற் கிளிவன்று சால்பென்னும்
  திண்மையுண் டாகப் பெறின்.

   சால்பு என்கிற உறுதியைச் செல்வமெனக் கொண்டவருக்கு வறுமை என்பது இழிவு தரக் கூடியதல்ல.

  To soul with perfect virtue’s strength endued,
  Brings no disgrace the lack of every earthly good.

   Poverty is no disgrace to one who abounds in good qualities.
 9. ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்
  காழி யெனப்படு வார்.

   தமக்குரிய கடமைகளைக் கண்ணியத்துடன் ஆற்றுகின்ற சான்றோர் எல்லாக் கடல்களும் தடம் புரண்டு மாறுகின்ற ஊழிக்காலம் ஏற்பட்டாலும்கூடத், தம்நிலை மாறாத கடலாகத் திகழ்வார்கள்.

  Call them of perfect virtue’s sea the shore,
  Who, though the fates should fail, fail not for evermore.

   Those who are said to be the shore of the sea of perfection will never change, though ages may change.
 10. சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலத்தான்
  தாங்காது மன்னோ பொறை.

   சான்றோரின் நற்பண்பே குறையத்தொடங்கினால் அதனை இந்த உலகம் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்ளாது.

  The mighty earth its burthen to sustain must cease,
  If perfect virtue of the perfect men decrease.

   If there is a defect in the character of the perfect, (even) the great world cannot bear (its) burden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *