நட்பாராய்தல்

 1. நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
  வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு.

   ஆராய்ந்து பாராமல் கொண்டிடும் தீய நட்பு, அந்த நட்பிலிருந்து விடுபட முடியாத அளவுக்குக் கேடுகளை உண்டாக்கும்.

  To make an untried man your friend is ruin sure;
  For friendship formed unbroken must endure.

   As those who are of a friendly nature will not forsake (a friend) after once loving (him), there is no evil so great as contracting a friendship without due inquiry.
 2. ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
  தான்சாம் துயரம் தரும்.

   திரும்பத் திரும்ப ஆராய்ந்து பார்க்காமல் ஏற்படுத்திக் கொள்கிற நட்பு, கடைசியாக ஒருவர் சாவுக்குக் காரணமாகிற அளவுக்குத் துயரத்தை உண்டாக்கி விடும்.

  Alliance with the man you have not proved and proved again,
  In length of days will give you mortal pain.

   The friendship contracted by him who has not made repeated inquiry will in the end grieve (him) to death.
 3. குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
  இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு.

   குணமென்ன? குடிப்பிறப்பு எத்தகையது? குற்றங்கள் யாவை? குறையாத இயல்புகள் எவை? என்று அனைத்தையும் அறிந்தே ஒருவருடன் நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.

  Temper, descent, defects, associations free
  From blame: know these, then let the man be friend to thee.

   Make friendship (with one) after ascertaining (his) character, birth, defects and the whole of one’s relations.
 4. குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
  கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு.

   பழிவந்து சேரக் கூடாது என்ற அச்ச உணர்வுடன் நடக்கும் பண்பார்ந்த குடியில் பிறந்தவருடைய நட்பை எந்த வகையிலாவது பெற்றிருப்பது பெரும் சிறப்புக்குரியதாகும்.

  Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame,
  Pay any price so you as friend that man may claim.

   The friendship of one who belongs to a (good) family and is afraid of (being charged with) guilt, is worth even purchasing.
 5. அழச்சொல்லி அல்ல திடித்து வழக்கறிய
  வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்.

   தவறு செய்கின்றவர் கண்ணீர் விடுமளவுக்குக் கண்டித்து, அறிவுரை வழங்கக் கூடிய ஆற்றலுடையவரின் நட்பையே தெளிவான நட்பாக எண்ண வேண்டும்.

  Make them your chosen friend whose words repentance move,
  With power prescription’s path to show, while evil they reprove.

   You should examine and secure the friendship of those who can speak so as to make you weep over a crime (before its commission) or rebuke you severely (after you have done it) and are able to teach you (the ways of) the world.
 6. கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
  நீட்டி அளப்பதோர் கோல்.

   தீமை வந்தால் அதிலும் ஒரு நன்மை உண்டு. அந்தத் தீமைதான் நண்பர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அளந்து காட்டும் கருவியாகிறது.

  Ruin itself one blessing lends:
  ‘Tis staff that measures out one’s friends.

   Even in ruin there is some good; (for) it is a rod by which one may measure fully (the affection of one’s) relations.
 7. ஊதியம் என்ப தொருவற்குப் பேதையார்
  கேண்மை ஒரீஇ விடல்.

   ஒருவருக்குக் கிடைத்த நற்பயன் என்பது அவர் அறிவில்லாத ஒருவருடன் கொண்டிருந்த நட்பைத் துறந்து விடுவதேயாகும்.

  ‘Tis gain to any man, the sages say,
  Friendship of fools to put away.

   It is indead a gain for one to renounce the friendship of fools.
 8. உள்ளற்க உள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க
  அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு.

   ஊக்கத்தைச் சிதைக்கக்கூடிய செயல்களையும், துன்பம் வரும்போது விலகிவிடக்கூடிய நண்பர்களையும் நினைத்துப் பார்ககாமலே இருந்து விட வேண்டும்.

  Think not the thoughts that dwarf the soul; nor take
  For friends the men who friends in time of grief forsake.

   Do not think of things that discourage your mind, nor contract friendship with those who would forsake you in adversity.
 9. கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
  உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்.

   ஒருவர் கொலைக்கு ஆளாகும் போது கூட, தனக்குக் கேடு வந்த நேரம் கைவிட்டு ஒதுங்கி ஓடிவிட்ட நண்பர்களை நினைத்து விட்டால் அந்த நினைப்பு அவரது நெஞ்சத்தைச் சுட்டுப் பொசுக்கும்.

  Of friends deserting us on ruin’s brink,
  ‘Tis torture e’en in life’s last hour to think.

   The very thought of the friendship of those who have deserted one at the approach of adversity will burn one’s mind at the time of death.
 10. மருவுக மாசற்றார் கேண்மையொன் றீத்தும
  ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு.

   மனத்தில் மாசு இல்லாதவர்களையே நண்பர்களாகப் பெற வேண்டும். மாசு உள்ளவர்களின் நட்பை, விலை கொடுத்தாவது விலக்கிட வேண்டும்.

  Cling to the friendship of the spotless one’s; whate’er you pay.
  Renounce alliance with the men of evil way.

   Continue to enjoy the friendship of the pure; (but) renounce even with a gift, the friendship of those who do not agree (with the world).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *