பொச்சாவாமை

 1. இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
  உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு.

   அகமகிழ்ச்சியினால் ஏற்படும் மறதி, அடங்காத சினத்தினால் ஏற்படும் விளைவை விடத் தீமையானது.

  ‘Tis greater ill, it rapture of o’erweening gladness to the soul
  Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control.

   More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy.
 2. பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
  நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு.

   நாளும் தொடர்ந்து வாட்டுகின்ற வறுமை, அறிவை அழிப்பது போல மறதி, புகழை அழித்து விடும்.

  Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise;
  When man forgets himself his glory dies!

   Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty destroys knowledge.
 3. பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை யதுவுலகத்
  தெப்பானூ லோர்க்குந் துணிவு.

   மறதி உடையவர்களுக்கு, மங்காப் புகழ் இல்லை என்பதே அனைத்தும் கற்றுணர்ந்த அறிஞர்களின் முடிவான கருத்தாகும்.

  ‘To self-oblivious men no praise’; this rule
  Decisive wisdom sums of every school.

   Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world.
 4. அச்ச முடையார்க் கரணில்லை ஆங்கில்லை
  பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு.

   பயத்தினால் நடுங்குகிறவர்களுக்குத் தம்மைச் சுற்றிப் பாதுகாப்புக்கான அரண் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் எந்தப் பயனுமில்லை. அதைப் போலவே என்னதான் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் மறதி உடையவர்களுக்கு அந்த நிலையினால் எந்தப் பயனுமில்லை.

  ‘To cowards is no fort’s defence’; e’en so
  The self-oblivious men no blessing know.

   Just as the coward has no defence (by whatever fortifications ha may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever advantages he may possess).
 5. முன்னுறக் காவா திழுக்கியான் தன்பிழை
  பின்னூ றிரங்கி விடும்.

   முன்கூட்டியே சிந்தித்துத் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளத் தவறியவன், துன்பம் வந்தபிறகு தன் பிழையை எண்ணிக் கவலைப்பட நேரிடும்

  To him who nought foresees, recks not of anything,
  The after woe shall sure repentance bring

   The thoughtless man, who provides not against the calamities that may happen, will afterwards repent for his fault.
 6. இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
  வாயின் அதுவொப்ப தில்.

   ஒருவரிடம், மறவாமை என்னும் பண்பு தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமேயானால், அதைவிட அவருக்கு நன்மை தரக்கூடியது வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது.

  Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain,
  Where this is found there is no greater gain

   There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons.
 7. அரியவென் றாகாத இல்லைபொச் சாவாக்
  கருவியாற் போற்றிச் செயின்.

   மறதியில்லாமலும், அக்கறையுடனும் செயல்பட்டால், முடியாதது என்று எதுவுமே இல்லை.

  Though things are arduous deemed, there’s nought may not be won,
  When work with mind’s unslumbering energy and thought is done.

   There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set about it carefully, with unflinching endeavour.
 8. புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டுஞ் செய்யா
  திகழ்ந்தார்க் கெழுமையும் இல்

   புகழுக்குரிய கடமைகளைப் போற்றிச் செய்திடல் வேண்டும். அப்படிச் செய்யாமல் புறக்கணிக்கப்பவர்களுக்கு வாழ்க்கையில் உயர்வே இல்லை.

  Let things that merit praise thy watchful soul employ;
  Who these despise attain through sevenfold births no joy.

   Let (a man) observe and do these things which have been praised (by the wise); if he neglects and fails to perform them, for him there will be no (happiness) throughout the seven births.
 9. இகழ்ச்சியிற் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
  மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து.

   மமதையால் பூரித்துப்போய்க் கடமைகளை மறந்திருப்பவர்கள், அப்படி மறந்துபோய் அழிந்து போனவர்களை நினைத்துப் பார்த்துத் திருந்திக் கொள்ள வேண்டும்.

  Think on the men whom scornful mind hath brought to nought,
  When exultation overwhelms thy wildered thought.

   Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy.
 10. உள்ளிய தெய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
  உள்ளிய துள்ளப் பெறின்.

   கொண்ட குறிக்கோளில் ஊக்கத்துடன் இருந்து அதில் வெற்றி காண்பதிலேயே நாட்டமுடையவர்களுக்கு அந்தக் குறிக்கோளை அடைவது எளிதானதாகும்.

  ‘Tis easy what thou hast in mind to gain,
  If what thou hast in mind thy mind retain

   It is easy for (one) to obtain whatever he may think of, if he can again think of it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *