வாய்மை

 1. வாய்மை எனப்படுவ தியாதெனின் யாதொன்றந்
  தீமை யிலாத சொலல்.

   பிறருக்கு எள்முனையளவு தீமையும் ஏற்படாத ஒரு சொல்லைச் சொல்வதுதான் வாய்மை எனப்படும்.

  You ask, in lips of men what ‘truth’ may be;
  ‘Tis speech from every taint of evil free.

   Truth is the speaking of such words as are free from the least degree of evil (to others).
 2. பொய்ம்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
  நன்மை பயக்கு மெனின்.

   குற்றமற்ற நன்மையை விளைவிக்கக் கூடுமானால் பொய்யான சொல்லும்கூட வாய்மை என்று கூறத்தக்க இடத்தைப் பெற்றுவிடும்.

  Falsehood may take the place of truthful word,
  If blessing, free from fault, it can afford.

   Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault.
 3. தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
  தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.

   மனச்சாட்சிக்கு எதிராகப் பொய் சொல்லக்கூடாது; அப்படிச் சொன்னால், சொன்னவரின் மனமே அவரைத் தண்டிக்கும்.

  Speak not a word which false thy own heart knows
  Self-kindled fire within the false one’s spirit glows.

   Let not a man knowingly tell a lie; for after he has told the lie, his mind will burn him (with the memory of his guilt).
 4. உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
  உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.

   மனத்தால்கூடப் பொய்யை நினைக்காமல் வாழ்பவர்கள், மக்கள் மனத்தில் நிலையான இடத்தைப் பெறுவார்கள்.

  True to his inmost soul who lives,- enshrined
  He lives in souls of all mankind.

   He who, in his conduct, preserves a mind free from deceit, will dwell in the minds of all men.
 5. மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
  தானஞ்செய் வாரின் தலை.

   உதட்டளவில் இன்றி உளமார வாய்மை பேசுகிறவர்கள் தவமும், தானமும் செய்கின்றவர்களைவிட உயர்ந்தவர்களாவார்கள்.

  Greater is he who speaks the truth with full consenting mind.
  Than men whose lives have penitence and charity combined.

   He, who speaks truth with all his heart, is superior to those who make gifts and practise austerities.
 6. பொய்யாமை யன்ன புகழில்லை எய்யாமை
  எல்லா அறமுந் தரும்.

   பொய் இல்லாமல் வாழ்வது போன்ற புகழ் மிக்க வாழ்வு வேறு எதுவுமில்லை; என்றும் நீங்காத அறவழி நலன்களை அளிப்பது அந்த வாழ்வேயாகும்.

  No praise like that of words from falsehood free;
  This every virtue yields spontaneously.

   There is no praise like the praise of never uttering a falsehood: without causing any suffering, it will lead to every virtue.
 7. பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
  செய்யாமை செய்யாமை நன்று.

   செய்யக்கூடாததைச் செய்யாததால் விளையும் நன்மையைவிடப் பொய் கூறாத பண்பு பொய்த்துப் போகாமல் கடைப்பிடிக்கும் அறவழி நன்மை தருவதாகும்.

  If all your life be utter truth, the truth alone,
  ‘Tis well, though other virtuous acts be left undone.

   If a man has the power to abstain from falsehood, it will be well with him, even though he practise no other virtue.
 8. புறந்தூய்மை நீரா னமையும் அகந்தூய்மை
  வாய்மையால் காணப் படும்.

   நீரில் குளிப்பதால் உடலின் அழுக்கு மட்டுமே நீங்கும்; மனம் அழுக்குப்படாமல் தூய்மையுடன் விளங்கிட, சொல்லிலும் செயலிலும் வாய்மை வேண்டும்.

  Outward purity the water will bestow;
  Inward purity from truth alone will flow.

   Purity of body is produced by water and purity of mind by truthfulness.
 9. எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
  பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

   புறத்தின் இருளைப் போக்கும் விளக்குகளைவிட அகத்தின் இருளைப் போக்கும் பொய்யாமை எனும் விளக்கே ஒருவனை உயர்ந்தோன் எனக் காட்டும் ஒளிமிக்க விளக்காகும்.

  Every lamp is not a lamp in wise men’s sight;
  That’s the lamp with truth’s pure radiance bright.

   All lamps of nature are not lamps; the lamp of truth is the lamp of the wise.
 10. யாமெய்யாக் கண்டவற்று ளில்லை எனைத்தொன்றும்
  வாய்மையின் நல்ல பிற.

   வாய்மையைப் போல் சிறந்த பண்பு வேறொன்றுமே இல்லை என்பதுதான் ஆராய்ந்து உணரப்பட்ட உண்மையாகும்.

  Of all good things we’ve scanned with studious care,
  There’s nought that can with truthfulness compare.

   Amidst all that we have seen (described) as real (excellence), there is nothing so good as truthfulness.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *