பொருள் செயல்வகை

 1. பொருள்அல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
  பொருளல்லது இல்லை பொருள்.

   மதிக்கப்படாதவரையும் பிறர் மதிக்கும் வகையில் மாற்றக்கூடிய தன்மையுள்ள செல்வத்தை தவிர வேறு சிறந்த பொருள் இவ்வுலகில் இல்லை.

  Nothing exists save wealth, that can
  Change man of nought to worthy man.

   Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance.
 2. இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர்; செல்வரை
  எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு

   செல்வம் இல்லாதவரை அனைவரும் இகழ்ச்சியாகப் பேசுவர்; செல்வம் உள்ளவரையோ அனைவரும் மதிப்புடன் போற்றுவர்.

  Those who have nought all will despise;
  All raise the wealthy to the skies.

   All despise the poor; (but) all praise the rich.
 3. பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம், இருள்அறுக்கும்
  எண்ணிய தேயத்துச் சென்று.

   செல்வம் என்னும் பொய்க்காது ஒளிவீசும் விளக்கு தான் நினைக்கக் கூடிய இடத்திற்குச் சென்று இருளாகிய வறுமையை விரட்டும் தன்மை உடையதாகும்.

  Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land,
  Dispersing darkness at its lord’s command.

   The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein).
 4. அறன்ஈனும்;இன்பமும் ஈனும்; திறன்றிந்து
  தீதின்றி வந்த பொருள்.

   தீயவழிகளில் அன்றி முறையறிந்து, நேர்மையாக செயல்புரிந்து தேடிய செல்வம் நன்மையும் மகிழ்ச்சியையும் தரும்.

  Their wealth, who blameless means can use aright,
  Is source of virtue and of choice delight.

   The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness.
 5. அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
  புல்லார் புரள விடல்.

   மக்களிடம் இரக்கத்துடனும் அன்புடனும் நடந்து கொள்ளாமல் இரக்கமற்ற வழிகளில் வந்த செல்வத்தை ஒதுக்கி விடுக.

  Wealth gained by loss of love and grace,
  Let man cast off from his embrace.

   (Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love.
 6. உறுபொருளும் உல்கு பொருளும்தன் ஒன்னாத்
  தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்.

   குடிமக்களின் வருமானத்தின் பகுதியாக வரக்கூடிய வருவாயும், சுங்கம் வசூலித்தல், மூலம் வரும் பொருளும், பகையரசரை வென்று வசூலித்த தண்டப்பணமும் நாட்டையாளும் வேந்தனுக்கு உரிய செல்வங்களாகும்.

  Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom’s dues,
  The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues.

   Unclaimed wealth, wealth acquired by taxes, and wealth (got) by conquest of foes are (all) the wealth of the king.
 7. அருள் என்னும் அன்பீன் குழவி, பொருள்என்னும்
  செல்வச் செவிலியால் உண்டு.

   பிறருக்குக் கொடுத்து உதவுதல் என்னும் அன்பு ஈன்றெடுத்த குழந்தையானது பொருள் என்று சொல்லக்கூடிய செல்வமாகிய வளர்ப்புத் தாயாலேயே வளரும் தன்மை உள்ளதாம்.

  ‘Tis love that kindliness as offspring bears:
  And wealth as bounteous nurse the infant rears.

   The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth.
 8. குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்று
  உண்டாகச்செய்வான் வினை.

   ஒரு தொழிலைத் தன் கையில் நிரந்தரமாகச் செய்தற்கு உடையவன். பாதுகாப்புடன் குன்றின்மேல் ஏறி நின்று கொண்டு அடிவாரத்திலே யானை போர் புரிவதைப் பார்ப்பவனுக்கு ஒப்பாவான்.

  As one to view the strife of elephants who takes his stand,
  On hill he’s climbed, is he who works with money in his hand.

   An undertaking of one who has wealth in one’s hands is like viewing an elephant-fight from a hill-top.
 9. செய்க பொருளை, செறுநர் செருக்கறுக்கும்
  எஃகுஅதனிற் கூரியது இல்.

   எஃகான இரும்பில் செய்யக்கூடிய ஆயுதத்தை விடக் கூர்மையானது செல்வத்தை தவிர வேறொன்றுமில்லை. ஆகவே,பகைவரின் அகங்காரத்தை வேரறுக்கும் பொருளாகிய செல்வத்தை சேர்க்க.

  Make money! Foeman’s insolence o’ergrown
  To lop away no keener steel is known.

   Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it.
 10. ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியர்க்கு எண்பொருள்
  ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு

   தன் கையில் வயிரம் காய்க்குமளவு உழைத்து மேன்மையான வழிகளில் செல்வம் சேர்த்தவர்க்கு மதிப்பிற்கு அரிய பொருள்களாகிய நன்மையும் மகிழ்வும் இணைந்து கிடைக்கும்.

  Who plenteous store of glorious wealth have gained,
  By them the other two are easily obtained.

   To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *